E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case of reversible telogen effluvium caused by a drug [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(1): 33-35

A case of reversible telogen effluvium caused by a drug

İlgen Ertam1, İdil Ünal2, Sibel Alper2
1Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı, İzmir, Turkey
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Turkey

Effluvium, known as diffuse hair loss, is seen as anagen and telogen effluvium. In telogen effluvium, hair follicles pass from anagen phase to telogen phase prematurely. Certain drugs such as anticoagulants, cytostatics, interpherons, retinoids, lithium carbonate, b- blockers, antimalarials, sexual hormone preparations and angiotensin converting enzyme inhibitors may be cause of effluvium.
In this case, we present a 52 years old female patient suffering from diffuse hair loss after using conjugate estrogen plus progesterone preparation for nearly one-month. Etiological investigations revealed no certain pathological results. After cessation of treatment, hair loss diminished and complete hair regrowth was observed during follow up period. In this report, current literatures related to the topic were reviewed and the role of sexual hormone preparations on hair loss was emphasized.

Keywords: Telogen effluvium, drugs, sex hormones

İlaca Bağlı Gelişen Bir Reversibl Effluvium Olgusu

İlgen Ertam1, İdil Ünal2, Sibel Alper2
1Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir

Diffüz gelişen saç dökülmesi olan effluvium, anajen ve telojen effluvium şeklinde görülmektedir.Telojen effluviumda, kıl follikülü prematür olarak anajen fazdan telojen faza geçmektedir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebilen effluviuma bazı ilaçların kullanımı da neden olabilmektedir. Bu ilaçlar sitostatikler, antikoagülanlar, interferonlar, tretinoidler, lityum karbonat, antimalaryaller, beta-reseptör blokerleri, seks hormon preparatları, anjiotensinconverting enzim inhibitörleri şeklinde sıralanabilir. Burada postmenapozal şikayetleri nedeniyle konjuge estrogen+progestin preparatı kullanmaya başladıktan bir ay sonra saç dökülmesi başlayan 52 yaşında bir kadın olgu sunulmaktadır. Etiyolojik araştırma sırasında yapılan tetkiklerinde patoloji saptanmayan olguda ilacın kesilmesini takiben saç dökülmesi gerilemiş ve takiplerinde saçların eski halini aldığı gözlenmiştir. Bu olgu nedeniyle, saç dökülmesi etiyolojisi araştırılırken seks hormon preparatlarının rolü tekrar vurgulanarak, ilgili literatürler gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Telojen effluvium, ilaç, seks hormonları

İlgen Ertam, İdil Ünal, Sibel Alper. A case of reversible telogen effluvium caused by a drug. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(1): 33-35

Corresponding Author: İlgen Ertam, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale