E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Type D personality and quality of life in alopecia areata and vitiligo patients: A cross-sectional study in a Turkish population [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(2): 87-91 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.36776

Type D personality and quality of life in alopecia areata and vitiligo patients: A cross-sectional study in a Turkish population

Güldehan Atış1, Atilla Tekin2, Zeynep Altan Ferhatoğlu3, Fatih Göktay1, Şirin Yaşar1, Sema Aytekin1
1University of Health Sciences Turkey, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey
2Adıyaman University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Adıyaman, Turkey
3İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey

Background and Design: Vitiligo and alopecia areata (AA) can lead to stigma, shame, and embarrassment, and all of which can potentially result in social stress and poor quality of life (QoL). The incidence of Type D personality is higher in those with psychosomatic diseases. This study aimed to investigate the incidence of Type D personality in patients with vitiligo and AA in a Turkish population.
Materials and Methods: This study prospectively enrolled 39 patients with AA, 46 patients with vitiligo, and 46 healthy individuals as controls. All the patients and healthy volunteers completed the Hospital Anxiety and Depression scale (HAD), Type D Personality scale (DS-14), and Dermatology Life Quality index.
Results: There was no significant difference in the frequency of Type D personality among the three groups. The mean negative affectivity scores of the AA and vitiligo groups were significantly higher than those of the healthy controls (p=0.001). The mean HAD-A scores of the AA and vitiligo groups were significantly higher than those of the healthy controls (p=0.002).
Conclusion: Our results revealed a relationship between the DS-14 total score and QoL in patients with vitiligo, with a higher total score associated with poor QoL. On the other hand, we did not detect this relationship in patients with AA. Type D personality is associated with elevated levels of psychological distress; thus, it may be related to poor QoL in vitiligo patients. Although we found high rates of Type D personality in patients with AA or vitiligo, there was no significant difference in the prevalence of Type D personality in the patient populations compared with that in the healthy control group.

Keywords: Type D personality, vitiligo, alopecia areata

Alopesi areata ve vitiligo hastalarında D tipi kişilik ve yaşam kalitesi: Türk toplumunda kesitsel bir çalışma

Güldehan Atış1, Atilla Tekin2, Zeynep Altan Ferhatoğlu3, Fatih Göktay1, Şirin Yaşar1, Sema Aytekin1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Vitiligo ve alopesi areata (AA) sosyal strese neden olabilen ve yaşam kalitesini düşüren damgalanma ve utanmaya yol açabilen hastalıklardır. Psikosomatik hastalığı olanlarda D Tipi kişiliğin görülme sıklığı yüksektir. Bu çalışmanın temel amacı, Türk toplumunda vitiligo ve AA hastalarında D Tipi kişilik insidansını araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Otuz dört AA hastası ve 46 vitiligo hastası ve kontrol grubu olarak 46 sağlıklı birey prospektif olarak çalışmaya alındı. Tüm hastalar ve sağlıklı gönüllülerden Hastane Anksiyete ve Depresyon ölçeği (HAD-Ö), D Tipi Kişilik ölçeği (DS-14) ve Dermatoloji Yaşam Kalitesi indeksini doldurması istendi.
Bulgular: Üç grup arasında D Tipi kişilik sıklığı açısından anlamlı fark yoktu. AA grubu ve vitiligo grubunun D Tipi kişilik ölçeğinin olumsuz duygulanım alt ölçeğinin ortalama skorları sağlıklı kontrollerden anlamlı olarak yüksekti (p=0,001). AA ve vitiligo gruplarındaki ortalama HAD-Ö ölçeğinin anksiyete (HAD-A) skorları sağlıklı kontrollerden anlamlı olarak yüksekti (p=0,002).
Sonuç: Sonuçlarımız, vitiligo hastalarında yüksek D Tipi kişilik ölçeği (DS-14) toplam skorunun düşük yaşam kalitesi ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Öte yandan AA’lı hastalarda bu ilişki saptanmamıştır. D Tipi kişilik yüksek psikolojik distres seviyesiyle ile ilişkili olduğundan, D Tipi kişilik vitiligo hastalarında düşük yaşam kalitesi ile ilişkili olabilir. Her ne kadar AA veya vitiligo hastalarında D Tipi kişiliğinde yüksek oranlar bulsak da, hasta popülasyonlarında D Tipi kişiliğinin prevalansı sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı farklılık göstermemiştir.

Anahtar Kelimeler: D tipi kişilik, vitiligo, alopesi areata

Güldehan Atış, Atilla Tekin, Zeynep Altan Ferhatoğlu, Fatih Göktay, Şirin Yaşar, Sema Aytekin. Type D personality and quality of life in alopecia areata and vitiligo patients: A cross-sectional study in a Turkish population. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(2): 87-91

Corresponding Author: Zeynep Altan Ferhatoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale