E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Narrowband Ultraviolet B Treatment in Skin Diseases Beyond Vitiligo, Psoriasis and Mycosis Fungoides [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(3): 83-88

Narrowband Ultraviolet B Treatment in Skin Diseases Beyond Vitiligo, Psoriasis and Mycosis Fungoides

Dilek Seçkin1, Ertan Yılmaz2
1Marmara Üniversity, School Of Medicine, Dept Of Dermatology, Istanbul
2Akdeniz Üniversity, School Of Medicine, Dept Of Dermatology, Antalya

Narrowband ultraviolet B, with its nonspecific immunmodulatuar actions, is a potential treatment alternative in many skin diseases. Various studies have shown its effects in psoriasis and vitiligo, treatment protocols have been developed especially for psoriasis. Apart from these, narrowband ultraviolet B is used as first-line therapy in skin conditions that are common in clinical practice. However, its efficacies in such diseases are not very well-known. The effects of narrowband ultraviolet B in atopic
dermatitis, pityriasis lichenoides, lichen planus, pruritus, chronic urticaria, symptomatic dermographism and polymorphic light eruption are discussed here in light of the literature data.

Keywords: Narrowband ultraviolet B, phototherapy

Vitiligo, Psoriasis ve Mikozis Fungoides Dışı Deri Hastalıklarında Dar-Bant Ultraviyole B Tedavisi

Dilek Seçkin1, Ertan Yılmaz2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Dar bant ultraviyole B, nonspesifik immunmodulatuar etkileri ile pek çok deri hastalığı için potansiyel bir tedavi seçeneğidir. Psoriasis ve vitiligodaki etkileri çok sayıda çalışmada gösterilmiş, özellikle psoriasiste dar bant ultraviyole B tedavi protokolleri geliştirilmiştir. Ayrıca, pratikte sık karşılaşılan birçok hastalıkların tedavisinde de ilk basamaklarda tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Ancak, bu hastalıklardaki etkinliği çok iyi bilinmemektedir. Burada, atopik dermatit, pitriyazis likenoides, liken planus, kaşıntı, kronik ürtiker, semptomatik dermografizm ve polimorf ışık erüpsiyonunda dar bant ultraviyole B’nin etkinliği, literatür bilgileri ışığında tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dar bant ultraviyole B, fototerapi

Dilek Seçkin, Ertan Yılmaz. Narrowband Ultraviolet B Treatment in Skin Diseases Beyond Vitiligo, Psoriasis and Mycosis Fungoides. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(3): 83-88

Corresponding Author: Ertan Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale