E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The efficacy of microphototherapy in vitiligo patients with localized lesions [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(3): 78-83 | DOI: 10.4274/turkderm.37043

The efficacy of microphototherapy in vitiligo patients with localized lesions

Neslihan Yıldırım1, Gül Erkin2
1Mardin Midyat State Hospital, Clinic of Dermatology, Mardin, Turkey
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ankara, Turkey

Background and Design: Vitiligo is a chronic skin disease. To reduce side effects associated with current treatment modalities, new treatment methods are required. Microphototherapy was introduced to treat vitiligo patients with a limited number of lesions (lesions affecting <10% of the body surface area).
Materials and Methods: Our study has aimed to evaluate the efficacy of microphototherapy in vitiligo patients with localized lesions. In this unblinded and prospective study, patients were treated thrice weekly for at least 50 sessions using an MedLight CupCUBE Grimed® microphototherapy device which emits ultraviolet B spectrum with a starting dose of 150 mJ/cm2 for 5 seconds and with increments of 30 mj/cm2, 1 second at each session. At the end of the 50th session, 50% reduction in Vitiligo Area Scoring Index (VASI) score was accepted as the required minimum response.
Results: Thirty-three lesions from 14 patients were treated. Treatment outcome was evaluated based on the VASI. Between 0th and 50th sessions, the mean VASI score in 33 lesions decreased from 2.25 to 1.79 showing 20.4% decline (p<0.05). Twenty-one of 33 lesions exhibited decrease in VASI scores at the end of the 50th session although only 11 of these 21 lesions reached the target of VASI 50% while the remaining 10 lesions did not reach the target. As a result, 11 lesions (33.3%) reached VASI 50% while the remaining 22 lesions (66.7%) did not reach the target.
Conclusion: The efficacy of the MedLight CupCUBE Grimed® microphototherapy device was poor with these starting doses, durations and increments for the treatment of patients with vitiligo who had localized lesions. Trying topical therapies initially, calculating minimal erythema dose and, thus, measuring the beginning ultraviolet doses and durations as a way to decrease the number of in-hospital sessions are feasible rather than applying this technique as the first option or alone in vitiligo patients with non-segmental and localized lesions.

Keywords: Vitiligo, phototherapy, treatment

Lokalize lezyonlara sahip vitiligo hastalarının tedavisinde mikrofototerapinin etkinliği

Neslihan Yıldırım1, Gül Erkin2
1Mardin Midyat Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Mardin, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Vitiligo kronik bir deri hastalığıdır. Mevcut tedavi yöntemlerine bağlı oluşabilen yan etkileri azaltmak için yeni tedavi yöntemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Mikrofototerapi yöntemi sınırlı sayıda lezyona sahip (lezyonların vücut yüzey alanının %10’undan azını etkilemesi) vitiligo hastalarını tedavi etmek için kullanılmaya başlamıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız lokalize lezyonlara sahip vitiligo hastalarında mikrofototerapinin etkinliğini değerlendirmeyi hedeflemektedir. Prospektif olan ve kör olmayan bu çalışmada hastalara ultraviyole (UV) B ışını yayan MedLight CupCUBE Grimed® mikrofototerapi cihazı ile başlangıç UV dozu 150 mJ/cm2 ve 5 saniye, her seansta doz artımı 30 mj/cm2 ve 1 saniye olacak şekilde haftada 3 kez en az 50 seans boyunca tedavi uygulanmıştır. Vitiligo Alan Skorlama İndeksi (VASİ) %50 (VASİ’de %50 azalma) 50 seans sonunda istenilen en az yanıt olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: On dört hastaya ait 33 lezyon tedaviye alınmıştır. Tedaviye yanıtlar VASİ ile değerlendirilmiştir. Otuz üç vitiligo lezyonunda tedaviyle beraber ortalama VASİ 0-50. seanslar arasında 2,25’ten 1,79’a gerileyerek %20,4 düşme göstermektedir (p<0,05). VASİ değerlerinde düşüş 21 lezyonda izlenirken, 21 lezyonun ancak 11’inde VASİ %50’den fazla düşme göstermiş ve istenilen yanıt düzeyine ulaşılmıştır, kalan 10 lezyonda VASİ %50 hedefine ulaşılamamıştır. Sonuçta, 22 (%66,7) lezyon hedefe ulaşamazken, 11 (%33,3) lezyon istenen en az yanıt düzeyi olan VASİ %50’ye ulaşmıştır.
Sonuç: MedLight CupCUBE Grimed® mikrofototerapi cihazı bu çalışmada uygulanan tedavi dozları, süresi ve artışları ile lokalize lezyonlara sahip vitiligo hastalarının tedavisinde düşük düzeyde etkinliğe sahip gözükmektedir. Bu tedaviyi segmental olmayan, lokalize lezyonlara sahip vitiligo hastalarında ilk seçenek olarak veya tek başına uygulamak yerine topikal tedavilerin ilk olarak denenmesi, total seans sayısının azaltılabilmesi için minimal eritem dozunun hesaplanıp başlangıç UV doz ve sürelerinin belirlenmesi daha uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Vitiligo, fototerapi, tedavi

Neslihan Yıldırım, Gül Erkin. The efficacy of microphototherapy in vitiligo patients with localized lesions. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(3): 78-83

Corresponding Author: Neslihan Yıldırım, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale