E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Comparison of the hematological parameters of recurrent aphthous stomatitis and Behçet’s disease [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(2): 35-41 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2024.37999

Comparison of the hematological parameters of recurrent aphthous stomatitis and Behçet’s disease

Ceylan Avcı, Sevgi Akarsu, Özlem Özbağçıvan
Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İzmir, Türkiye

Background and Design: Hematological parameters have been used as laboratory markers to evaluate the systemic inflammation in several rheumatic disease. The aim of this study is to determine the difference of hematological parameters between the patients who have been just fulfilled the Behçet’s disease (BD) criteria and patients with recurrent aphthous stomatitis (RAS).
Materials and Methods: Twenty patients with newly diagnosed BD and 47 patients with RAS whose oral ulcerations appeared at least three times a year were enrolled in this cross-sectional study. Demographic and clinical characteristics of patients, complete blood count, C-reactive protein (CRP) and erythrocyte sedimentation rate were recorded.
Results: Patients’ characteristics including gender, age, duration, and frequency of oral aphthous ulcerations in both study groups were comparable (p>0.05). CRP was significantly higher in newly diagnosed BD group when compared to the RAS group (p=0.001). CRP value higher than 2.7 g/dL, mean platelet volume (MPV) value higher than 7.58 fL and lymphocyte count higher than 2.85 103/μL were found to be the markers for distinguishing patients with BD from patients with RAS [odds ratio (OR): 12.76 (95% confidence interval (CI): 2.86-56.88), OR: 5.61 (95% CI: 1.11-28.42), OR: 15.24 (95% CI: 1.77-131.31), respectively].
Conclusion: The elevated CRP, MPV and lymphocyte count were associated with patients with newly diagnosed BD rather than patients with RAS. Further large prospective studies with the healthy control group are needed to confirm these findings.

Keywords: Behçet disease, recurrent aphthous stomatitis, blood cell count

Tekrarlayan aftöz stomatit ile Behçet hastalığında hematolojik parametrelerin karşılaştırılması

Ceylan Avcı, Sevgi Akarsu, Özlem Özbağçıvan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Hematolojik parametreler çeşitli romatizmal hastalıklarda sistemik enflamasyonu değerlendirmek için laboratuvar belirteçleri olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Behçet hastalığı (BH) kriterlerini yeni karşılayan hastalar ile rekürren aftöz stomatit (RAS) tanısı alan hastalar arasındaki hematolojik parametrelerin farkını belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya yılda en az üç kez oral ülserasyonları ortaya çıkan yeni tanı almış 20 Behçet hastası ve 47 RAS tanılı hasta dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, tam kan sayımı, C-reaktif protein (CRP) ve eritrosit sedimentasyon hızı kaydedildi.
Bulgular: Her iki çalışma grubunda da hastaların cinsiyet, yaş, oral aftöz ülserasyon süresi ve sıklığı gibi özellikleri benzerdi (p>0,05). CRP, yeni tanı alan BH grubunda RAS grubuna göre anlamlı düzeyde yüksekti (p=0,001). CRP değerinin 2,7 g/dL’den yüksek, ortalama trombosit hacmi (MCV) değerinin 7,58 fL’den yüksek ve lenfosit sayısının 2,85 103/μL’den yüksek olmasının Behçet hastalarını RAS hastalarından ayırmada belirteç olarak belirlendi [sırasıyla; olasılık oranı (OO): 12,76 (%95 güven aralığı (GA): 2,86-56,88), OO: 5,61 (%95 GA: 1,11-28,42), OO: 15,24 (%95 GA: 1,77-131,31)].
Sonuç: Yüksek CRP, MCV ve lenfosit sayısı, RAS hastalarından ziyade yeni tanı almış Behçet hastaları ile ilişkiliydi. Bu bulguların doğrulanması için sağlıklı kontrol grubuyla daha geniş hasta sayılarını içeren prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, rekürren aftöz stomatit, kan hücresi sayımı

Ceylan Avcı, Sevgi Akarsu, Özlem Özbağçıvan. Comparison of the hematological parameters of recurrent aphthous stomatitis and Behçet’s disease. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(2): 35-41

Corresponding Author: Ceylan Avcı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale