E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Information about sun exposure, protection, awareness and behavioural patterns of medical students in Kolar [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(4): 124-131 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.38455

Information about sun exposure, protection, awareness and behavioural patterns of medical students in Kolar

Shruthi Madhavi Govindarajulu, Rajashekar Taları Srinivas, Suresh Kumar Kuppuswamy, Priya Prem
Sri. Devaraj Urs Medical College, Departmen of Dermatology, Kolar, India

Background and Design: The harmful ultraviolet radiation of sunlight can damage skin cells and affect the skin’s normal appearance. The short term effects associated with sun exposure include acute skin damage associated changes such as sunburn, suntan and the long term effects are delayed pigmentation, impaired vitamin D synthesis, altered immunological responses of the skin, photodamage and photocarcinogenesis. The majority of these photodermatoses are preventable with the implementation of appropriate sun protection measures and behavioral changes.
Materials and Methods: Data collection was done with the help of a structured questionnaire which was distributed among 339 undergraduate medical students in their 4th, 7th, 8th and 9th term attending dermatology postings at a medical college attached to a tertiary hospital from January 2018 to July 2018.
Results: The majority of the students in this study were 4th term undergraduates representing 35.3% of the population. The mean ± standard deviation scores of knowledge, behaviour and awareness were 11.67±3.31, 12.32±5.004, 24±6.282, respectively. Only 26.8% of the above population always used sunscreen during daily activities, 32.1% sometimes, 25.6% rarely used and 15.3% never used sunscreen during daily activities. One-Way ANOVA tests depicted a statistically significant difference among the various term students with respect to variables of knowledge, behaviour and awareness score with a p<0.001.
Conclusion: The results of this study indicate that knowledge regarding sun exposure and its adverse effects, behaviour and awareness even among medical students to sun protection is inadequate. Sun protection should start at an early age and therefore awareness campaigns are highly recommended.

Keywords: Photodermatoses, sunscreen, photocarcinogenesis

Kolar'da tıp öğrencilerinin güneş maruziyeti, korunma, farkındalık ve davranış kalıpları hakkındaki bilgisi

Shruthi Madhavi Govindarajulu, Rajashekar Taları Srinivas, Suresh Kumar Kuppuswamy, Priya Prem
Sri Devaraj Ars Tıp Fakültesi, Kolar, Hindistan

Amaç: Güneş ışığının zararlı ultraviyole radyasyonları deri hücrelerine zarar verebilir, derinin normal görünümünü etkiler. Güneşe maruz kalmanın kısa vadeli etkileri güneş yanığı, bronzlaşma gibi akut deri hasarı ile ilişkili değişiklikleri içerir, uzun vadeli etkiler ise gecikmiş pigmentasyon, bozulmuş D vitamini sentezi, derinin değişmiş immünolojik tepkileri, fotohasar ve fotokarsinogenezdir. Bu fotodermatozların birçoğu, uygun güneş koruma önlemlerinin ve davranışsal değişikliklerin uygulanması ile önlenebilir.
Gereç ve Yöntem: Veri toplama, Ocak 2018'den Temmuz 2018'e kadar üçüncü basamak bir hastaneye bağlı bir tıp fakültesinde dermatoloji görevlerine devam eden 4., 7., 8. ve 9. dönemlerde 339 tıp fakültesi öğrencisi arasında dağıtılan yapılandırılmış bir anket yardımıyla yapıldı.
Bulgular: Bu çalışmadaki öğrencilerin çoğunluğu katılımcıların %35,3’ünü temsil eden 4. dönem mezunlarıydı. Bilgi, davranış ve farkındalık skoru için ortalama ± standart sapma değerleri sırasıyla 11,67±3,31, 12,32±5,004, 24±6,282 idi. Yukarıdaki popülasyonun sadece %26,8’i günlük aktiviteler sırasında her zaman güneş kremi kullanıyordu, %32,1’i bazen, %25,6’sı nadiren güneş kremi kullanırken, %15,3’ü günlük aktiviteler sırasında hiç güneş kremi kullanmıyordu. One-Way ANOVA testleri farklı dönem öğrencileri arasında bilgi, davranış ve farkındalık değişkenlerinin puanları açısından p<0,001 olan istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu ortaya koydu.
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, güneşe maruz kalma ve güneşin yan etkileri, davranışlar ve farkındalığın tıp öğrencileri arasında bile güneşten korunma konusundaki bilginin yetersiz olduğunu göstermektedir. Güneşten korunma erken yaşta başlamalıdır ve bu nedenle bilinçlendirme kampanyaları şiddetle tavsiye edilir.

Anahtar Kelimeler: Fotodermatozlar, güneş kremi, fotokarsinogenez

Shruthi Madhavi Govindarajulu, Rajashekar Taları Srinivas, Suresh Kumar Kuppuswamy, Priya Prem. Information about sun exposure, protection, awareness and behavioural patterns of medical students in Kolar. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(4): 124-131

Corresponding Author: Rajashekar Taları Srinivas, India
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale