E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 121-124

Deri ülserli hastalarda bakteriyel flora ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi

Ahmet Karaman1, Kübra Eren Bozdağ1, Füsun Özder Güven1, Nermin Filizci1
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

1994-2000 yılları arasında deri ülseri yakınmasıyla Dermatoloji Kliniğinde yatarak sağaltım gören 80 hastadan alınan bakteriyel kültür ve antibiyogram sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. En sık saptanan mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları değerlendirilerek, erken dönemde kullanılabilecek antibiyotik seçenekleri araştırıldı. alınan 120 bakteriyel kültürden 40' ında (%33,33) patojen üreme olmadı. Üreme olan 80 kültürden %41.25' inde S.aureus, %13.75' inde P.aeruginosa, %12.50' sinde P.mirabilis, %8' inde E. Coli, %8' inde K.pneumonie, %3' ünde streptokoklar, %3' ünde S.epidermis ve %5' inde diğer bakteriler saptandı. Antibyogram sonuçlarına göre S.aureus' un penisiline dirençli, aminoglikozidler ve 3. kuşak sefalosporinlere orta derecede duyarlı olduğu, bu bakterinin etken olduğu infeksiyonlarda ilk seçeneklerin beta laktamaz inhibitörleri, polipeptidler, 1. ve 2. kuşak sefalosporinler, makrolitler ve karbapenemler arasından seçilmesinin uygun olacağı sonucuna varıldı. Pseudomonas infeksiyonlarında ilk seçeneklerin kinolonlar, karbapenemler, penisilinler ve beta laktamaz inhibitörleri olduğu, proteus infeksiyonlarında ise karbapenemler, 3. kuşak sefalosporinler, kinolonlar, amfenikoller ve beta laktamaz inhibitörlerinin etkin olduğu saptandı.


Ahmet Karaman, Kübra Eren Bozdağ, Füsun Özder Güven, Nermin Filizci. Deri ülserli hastalarda bakteriyel flora ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 121-124
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale