E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Disseminated insect bite reactions in hazelnut workers [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(2): 81-86 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.41524

Disseminated insect bite reactions in hazelnut workers

Işıl Deniz Oğuz, Sevgi Kulaklı, Burak Akşan
Giresun University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Giresun, Turkey

Background and Design: Hazelnut is one of the most important agricultural products of Turkey. About 150 species of insects were reported in hazelnut orchards. Several skin reactions can be seen in hazelnut workers due to contact with the insects. The objective of this study is to investigate the clinical properties of a type of disseminated insect bite reaction detected in hazelnut workers that has not been reported yet.
Materials and Methods: In our study, we investigated patients who presented to our outpatient clinic with disseminated insect bite reactions after entering hazelnut orchards prospectively. Patients’ age, gender, clinical properties of lesions, body areas of involvement, number of lesions, subjective symptoms, duration, blood groups, and prescribed treatments were recorded. The features of the hazelnut orchards were also recorded.
Results: One hundred and twenty-seven patients (45 males; 82 females) were included in the study. Mean age of the patients was 42.5±16.69 years. Lesion placements were mostly on the hip (88.2%), leg (78.7%), and back-waist (72.4%) areas. Eighty-five percentage of the patients had violaceous papules, 10.2% showed papular urticaria, and 4.7% with vasculitis-like purpuric papules. Fifty-nine percentage of the patients had between zero and 50 lesions, 28.4% had 50 and 100, and 12.6% of the patients had more than 100 lesions. Severe pruritus was seen in 97.6% of the patients.
Conclusion: Insect bite reactions are severe health issues in hazelnut workers. There are limited studies on arthropod-induced dermatoses in hazelnut orchards. However, we demonstrated a novel insect bite reaction pattern of hazelnut workers, which was not defined before in the literature. Defining the condition in the literature and performing further controlled field studies with larger series would help define and prevent the causes of the condition.

Keywords: Insect bites and strings, vasculitis, hazelnut

Fındık işçilerinde gözlenen dissemine böcek ısırığı reaksiyonları

Işıl Deniz Oğuz, Sevgi Kulaklı, Burak Akşan
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Giresun, Türkiye

Amaç: Fındık, ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden biridir. Türkiye’de fındık bahçelerinde yaklaşık olarak 150 böcek türü tespit edilmiştir. Fındık işçilerinde böceklerle temas nedeniyle çeşitli deri reaksiyonları görülebilir. Bu çalışmanın amacı, fındık işçilerinde tespit edilen ve henüz rapor edilmemiş bir tür yaygın böcek ısırığı reaksiyonunun klinik özelliklerini incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda fındık bahçesine girdikten sonra yaygın böcek ısırığı reaksiyonu ile polikliniğimize başvuran tüm hastaları prospektif olarak inceledik. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, lezyonların klinik özellikleri, vücuttaki yerleşim yerleri, subjektif semptomları, sayısı ve süresi, hastaların kan grubu ve verdiğimiz tedaviler kaydedildi. Ayrıca fındık bahçesi özellikleri de kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya 127 hasta (45 erkek, 82 kadın) alındı. Yaş ortalaması 42,5±16,69’du. Lezyonlar en sık kalça (%88,2), bacak (%78,7) ve sırt-bel bölgesinde (%72,4) gözlendi. Hastaların %85’inde violese papüller görülürken, %10,2’sinde papüler ürtiker, %4,7’sinde ise vaskülit benzeri purpurik papüller gözlendi. Hastaların %59’unda 0-50 arası lezyon varken, %28,4 hastada 50-100 arası, %12,6 hastada ise 100 üzeri lezyon vardı. Hastaların %97,6’sında şiddetli kaşıntı mevcuttu.
Sonuç: Böcek ısırığı reaksiyonu fındık işçilerinde görülen önemli bir sağlık sorunudur. Fındık bahçelerinde görülen arthropod kaynaklı dermatozlarla ilgili sınırlı sayıda çalışma vardır. Ancak biz çalışmamızda fındık işçilerinde görülen daha önce literatürde sunulmamış farklı klinik tipte bir böcek ısırığı reaksiyonunu sunduk. Hastalığı tanımlayıp literatüre katmanın ve daha geniş kapsamlı ve kontrollü saha çalışmalarına ön ayak olmanın, etkenini bulmada ve etkenle mücadelede önemli bir adım olacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Böcek ısırıkları ve sokmaları, vaskülit, fındık

Işıl Deniz Oğuz, Sevgi Kulaklı, Burak Akşan. Disseminated insect bite reactions in hazelnut workers. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(2): 81-86

Corresponding Author: Işıl Deniz Oğuz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale