E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Medical use of the internet among dermatologists in Turkey [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(1): 2-6

Medical use of the internet among dermatologists in Turkey

İkbal Esen Aydıngöz, Fatih Göktay, Elvan Endoğru
Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital Dermatology Clinic, İstanbul, Turkey

The presented study is the first, investigating the medical use of internet among dermatologists in Turkey. In this study, a questionnaire was sent to dermatologists including residents in practice, throughout Turkey in 2004. The questions were about the details of internet usage, to what extent it is used, and professional importance given to it. The questionnaires were picked from 713 dermatologists who make up sixty-three percent of the all the registered dermatologists in 2004. Eighty-five percent of the respondents had access to the internet and there was no difference between men and women. Increasing age was relevant to decreasing usage. Dermatologists working at educational institutions were using internet more (p<0,0001). Residents, academicians and specialists showed different rates in order of decreasing frequency, which were statistically significant (p<0,0166). A large proportion of dermatologists (61.5%) paid for internet on personal basis, and the major aim of internet access was to find references for patient’s diagnosis, differential diagnosis and therapy. The time spent for professional purposes, on the internet (mean: 58,8 minutes/day) and printed material (mean: 56,8 minutes /day) was nearly equal. The reported time spent at internet by the academicians were significantly more when compared to residents and specialists (p<0,001). On the other hand, time spent on printed material was same for residents and academicians and significantly longer than specialists (p<0,001). The institutional subscription for on-line journals was 52%. Dermatologists in Turkey were answering public questions (15%) and performing consultations (17%) via internet. The dermatologists gave an average score of 8 out of 10, for the professional importance of internet. This study shows that a large proportion of dermatologists, particularly the ones working at educational institutions and the academicians use internet for medical purposes, more and longer than the others.

Keywords: Dermatologist, dermatology, internet, teledermatology

Türkiye’de dermatologların mesleki amaçlı internet kullanımı

İkbal Esen Aydıngöz, Fatih Göktay, Elvan Endoğru
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye

Bu araştırma Türkiye'deki dermatologların tıbbi amaçlarla internet kullanımlarını inceleyen ilk çalışmadır. Çalışmada, 15 sorudan oluşan bir anket formu, Türkiye genelinde, uzmanlık öğrencileri dâhil aktif çalışan tüm dermatologlara gönderildi. Sorular, internet kullanımının detayları, ne ölçüde kullanıldığı ve internete verilen mesleki önem hakkındaydı. 2004 yılı kayıtlarına göre dermatologların %63'ü (713) anket formlarını tamamlayarak teslim etti. Katılımcıların %85'i internet kullanıyordu. Kadınlar ile erkekler arasında internet kullanımı açısından fark bulunmazken artan yaşla kullanımın azaldığı saptandı. Eğitim kurumlarında çalışan dermatologlar interneti daha fazla kullanıyordu (p<0,0001). İnterneti en çok kullananlar, sırasıyla asistanlar, akademisyenler ve uzmanlardı. Bu gruplar arasında saptanan fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,0166). Dermatologların büyük bir kesimi (%61,5) internet için kişisel ödeme yapıyordu ve internet erişiminin başlıca amacı hastaların tanı, ayırıcı tanı ve tedavisi için kaynak aramak olarak belirlendi. Mesleki amaçlarla, internete ayrılan süre (ort: 58,8 dk) ve basılı kaynaklara ayrılan süre (ort: 56,8 dk) hemen hemen eşitti. Akademisyenlerin internette geçirdikleri süre asistan ve uzmanlarla karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha fazla bulundu (p<0,001). Diğer yandan, asistanlar ve akademisyenlerin basılı kaynakları okumak için harcadıkları zaman aynıydı ve uzmanlara göre daha uzundu (p<0,001). Kişisel on-line dergi aboneliği %47, kurumsal abonelik %52 olarak bildirildi. Türkiye'deki dermatologların %15'i internet aracılığıyla halktan gelen soruları cevaplandırırken, %17'si de bu ortamda konsültasyon yaptığını belirtti. Dermatologlar internetin meslek yaşamlarındaki önemini 10 üzerinden ortalama 8 olarak değerlendirdiler. Sonuç olarak bu çalışma, dermatologların önemli bir kısmının tıbbi amaçlarla internet kullandığını göstermiştir. Dermatologlar içinde de, daha genç grubun, eğitim kurumlarında çalışanların ve akademik görevleri olanların diğerlerine göre interneti daha çok ve daha uzun sürelerle kullandıkları belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Dermatolog, dermatoloji, internet, teledermatoloji

İkbal Esen Aydıngöz, Fatih Göktay, Elvan Endoğru. Medical use of the internet among dermatologists in Turkey. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(1): 2-6

Corresponding Author: İkbal Esen Aydıngöz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale