E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Comparison of two dermoscopic techniques in the melanoma diagnosis: 3-point checklist and 7-point checklist [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 45-50

Comparison of two dermoscopic techniques in the melanoma diagnosis: 3-point checklist and 7-point checklist

Müge Çelebi Gereli, Nahide Onsun, Ulviye Atılganoğlu
Department Of Dermatology, Vakıf Gureba Training And Research Hospital,ıstanbul, Turkey

Background and Design: Our purpose was to compare the sensitivity, specificity, and diagnostic accuracy of the 7-point and 3-point checklist, on a series of dermoscopic images of melanoma lesions diagnosed as histopathologically. MATERIAL-METHOD: Fourty-seven preoperative dermoscopic photographs of histopathologically proven melanoma lesions were studied retroscopically. Each lesion was assessed using the 7-point and the 3-point checklist. Statistical Package for Social Sciences for Windows 10.0, decriptive statistical analyses and screening tests were performed. RESULTS: The 3-point checklist gave a sensitivity of %91,5 compared with the %89,4 sensitivity of the 7-point checklist. CONCLUSION: Both the 7-point checklist and the 3-point checklist can be easily learned and easily applied. The 7-point checklist, based on pattern analysis, provides more detailed analysis especially for the thin melanomas. The 3-point checklist, with its higher sensitivity, can allow to obtain higher diagnostic accuracy values.

Keywords: Melanoma, dermoscopy, 7- point checklist, 3- point checklist

Melanomun dermoskopik tanısında 3 özellik kontrol listesi ile 7 özellik kontrol listesinin karşılaştırılması

Müge Çelebi Gereli, Nahide Onsun, Ulviye Atılganoğlu
Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Melanomun erkan tanısını kolaylaştırmak için, son zamanlarda sadece bu konuda uzmanlaşmış klinisyenlerin değil tüm hekimlerin kolaylıkla uygulayabilmesi amacıyla, daha akılda kalıcı ve daha az komplike dermoskopik yöntemler geliştirilmeye çalışılmaktadır. 7- özellik ve 3- özellik kontrol listesi, dermoskopik metodlar arasında diğerlerine göre daha kolay öğrenilebilen ve daha kolay uygulanabilen 2 yöntem olup çalışmamızda bu iki yöntemin tanısal duyarlılığını karşılaştırmak amaçlanmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda Ocak 1995- Mart 2004 yılları arasında Vakıf Gureba Hastanesi Dermatoloji Kliniği- “Pigmente Lezyonlar Polikliniği” ‘ne başvuran ve dermoskopik inceleme ve fotoğraflama sonrası melanom ön tanısı ile eksize edilmiş ve histopatolojik olarak onay almış, 45 hastanın 47 adet lezyonunun dermoskopik görüntüsü retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm lezyonların, cerrahi işlem öncesi çekilmiş dermoskopik fotoğrafları kullanılarak, her bir lezyon yedi ve üç özellik kontrol listesine göre skorlandı. Elde edilen bulgular 'SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 10.0' programına göre değerlendirildi; tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma, frekans dağılımı) yanısıra 7-özellik ve 3-özellik kontrol listesi değerlendirmelerinde tanı tarama testleri kullanıldı. BULGULAR: Çalışmamızın sonucunda 3-özellik kontrol listesinin duyarlılığı % 91,5; 7-özellik kontrol listesinin duyarlılığı ise % 89,4 olarak tespit edilmiştir. Tüm olgularımız melanom olduğu için spesifite değerlendirilmemiştir. SONUÇ: Tarama testi olarak ortaya atılan 3 özellik kontrol listesinin bu açıdan kullanılabilir olduğu; ancak daha detaylı bir değerlendirme yapan 7-özellik kontrol listesinin, özellikle ince melanomlar gibi değerlendirme zorluğu yaratabilecek lezyonlarda daha güvenilir olabileceği görülmüştür. Sonuç olarak kolay kullanılabilme özelliği taşıyan bu iki yöntemden, yüksek sensitivitesi ile 3-özellik kontrol listesi, amacın malin-benin ayrımı yapmak olduğu durumda, diğer algoritmalara göre tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Melanom, dermoskopi, 7-özellik kontrol listesi, 3- özellik kontrol listesi

Müge Çelebi Gereli, Nahide Onsun, Ulviye Atılganoğlu. Comparison of two dermoscopic techniques in the melanoma diagnosis: 3-point checklist and 7-point checklist. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 45-50

Corresponding Author: Müge Çelebi Gereli, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale