E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Efficacy of intralesional tranexamic acid in melasma: Assessment with Melasma Area Severity Index and Dermatology Quality of Life Index [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(2): 58-63 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.42709

Efficacy of intralesional tranexamic acid in melasma: Assessment with Melasma Area Severity Index and Dermatology Quality of Life Index

Sneha Krishnoji Rao, Rajashekar T. S., Ashna Ashraf
Sri Devaraj Urs Medical College, Department of Dermatology, Venereology and Leprosy, Kolar, India

Background and Design: Melasma is a common hypermelanotic condition, mostly observed in women, which affects their psychological, emotional, and social well-being as well as their quality of life. Although melasma is relatively resistant to treatment, various therapeutic options have been attempted until date. Recently, microneedling and microinjection tranexamic acid were performed. To compare the therapeutic effectiveness of triple combination therapy with tranexamic acid injection and assess the impact of response on melasma by comparing the pre- and post-treatment Melasma Area Severity Index (MASI) and Dermatology Quality of Life Index (DLQI) scores. Materials and Methods: A total of 70 melasma patients were selected and assigned to two groups of 35 patients each based on the interventional randomized control study. One group was treated with a topical triple combination therapy-hydroquinone (2%), mometasone (0.1%), and tretinoin (0.025%), and the other group with injectable tranexamic acid. The MASI scores and DLQI were assessed for both the groups of patients at the baseline and then 6 weeks later along with serial photographs.
Results: Significant reduction in MASI and DLQI scores were noted in the intralesional tranexamic acid group of patients (p=0.032). The mean change in MASI with tranexamic acid was 1.22 and with DLQI was 2.03.
Conclusion: Injectable tranexamic acid is a promising treatment option for melasma. Further studies are however warranted with a larger sample size and for a longer duration to determine its long-term benefits. Treatment of melasma is beneficial for the patient both physically and emotionally.

Keywords: Intralesional tranexamic acid, Melasma Area Severity Index, Dermatology Life Quality Index

Melazmada intralezyonel traneksamik asidin etkinliği: Melazma Alan Şiddet İndeksi ve Dermatoloji Yaşam Kalite İndeksi ile değerlendirme

Sneha Krishnoji Rao, Rajashekar T. S., Ashna Ashraf
Sri Devaraj Urs Medical College, Department of Dermatology, Venereology and Leprosy, Kolar, India

Amaç: Melazma, çoğunlukla kadınlarda görülen, psikolojik, duygusal ve sosyal iyilik hallerinin yanı sıra yaşam kalitelerini de etkileyen yaygın bir hipermelanotik durumdur. Melazma tedaviye nispeten dirençli olmasına rağmen, bugüne kadar çeşitli tedavi seçenekleri denenmiştir. Son zamanlarda hastalığın tedavisinde mikroiğneleme ve mikroenjeksiyon ile traneksamik asit uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı üçlü kombinasyon tedavisinin traneksamik asit enjeksiyonu ile terapötik etkinliğini karşılaştırmak ve tedavi öncesi ve sonrası Melazma Alanı Şiddet İndeksi (MAŞİ) ve Dermatoloji Yaşam Kalitesi İndeksi (DYKİ) skorlarını karşılaştırarak yanıtın melazma üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplam 70 melazma hastası seçildi ve girişimsel randomize kontrollü çalışmaya göre her biri 35 hastadan oluşan iki gruba ayrıldı. Bir grup topikal üçlü kombinasyon tedavisi-hidrokinon (%2), mometazon (%0,1) ve tretinoin (%0,025) ve diğer grup enjekte edilebilir traneksamik asit ile tedavi edildi. MAŞİ skorları ve DYKİ, her iki hasta grubu için başlangıçta ve 6 hafta sonra seri fotoğraflarla birlikte değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların intralezyonel traneksamik asit grubunda MAŞİ ve DYKİ skorlarında anlamlı azalma kaydedildi (p=0,032). Traneksamik asit ile MAŞİ’deki ortalama değişiklik 1,22 ve DLQI ile 2,03 idi.
Sonuç: Enjekte edilebilir traneksamik asit, melazma için umut verici bir tedavi seçeneğidir. Bununla birlikte, uzun vadeli faydalarını belirlemek için; daha büyük bir örneklem büyüklüğü ve daha uzun bir süre için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Melazma tedavisi hastaya hem fiziksel hem de duygusal olarak faydalıdır.

Anahtar Kelimeler: İntralezyonel traneksamik asit, Melazma Bölgesi Şiddet İndeksi, Dermatoloji Yaşam Kalitesi İndeksi

Sneha Krishnoji Rao, Rajashekar T. S., Ashna Ashraf. Efficacy of intralesional tranexamic acid in melasma: Assessment with Melasma Area Severity Index and Dermatology Quality of Life Index. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(2): 58-63

Corresponding Author: Rajashekar T. S., India
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale