E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Multiple cutaneous and Uterine Leiomyomatosis syndrome (Reed’s syndrome) [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(2): 105-107 | DOI: 10.4274/turkderm.44520

Multiple cutaneous and Uterine Leiomyomatosis syndrome (Reed’s syndrome)

Hilal Kaya Erdoğan1, Işıl Bulur2, Murat Tad3
1Ahi Evran University Teaching And Research Hospital, Dermatology Department, Kırşehir, Turkey
2Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Dermatology Department, Eskişehir, Turkey
3Ahi Evran University Teaching And Research Hospital, Pathology Department, Kırşehir, Turkey

Cutaneous leiomyomas are rare benign tumors arising from smooth muscle cells. The combination of cutaneous leiomyomatosis, uterine leiomyomatosis and renal cell cancer is referred to as ‘‘multiple cutaneous and uterine leiomyomatosis syndrome (Reed’s Syndrome)’’. A forty-five-year-old female patient was admitted to our clinic with multiple painful bumps on the body. Diabetes mellitus and hysterectomy operation due to leiomyoma were present in her past medical history. Dermatologic examination revealed multiple, painful, skin coloured-red papulonodules forming clusters on the bilateral lomber area and a few lesions on right arm and back. Histopathological examination of the biopsy diagnosed as leiomyoma. The patient was treated with gabapentin which she had relief from pain at the end of 1 month.

Keywords: leiomyomatosis, gabapentin

Multipl kutanöz ve Uterin Leiyomiyomatozis sendromu (Reed sendromu)

Hilal Kaya Erdoğan1, Işıl Bulur2, Murat Tad3
1Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Kırşehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Kırşehir, Türkiye

Kutanöz leiyomiyomlar düz kas hücrelerinden köken alan, derinin nadir görülen tümörleridir. Kutanöz leiyomiyomatosis ile uterus leiyomiyomlarının birlikteliği ile renal hücreli kanserin de eşlik edebildiği sendrom ‘‘multiple kutanöz ve uterin leiomyomatozis sendromu (Reed Sendromu)’’ şeklinde adlandırılmaktadır. Kırk beş yaşında kadın, gövdede ağrılı şişlikler şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde Tip 2 diyabetes mellitus ve multiple uterin leiyomiyomlar nedeniyle histerektomi operasyonu mevcuttu. Dermatolojik muayenede gövdede bilateral lomber bölgelerde yerleşen grube, sağ kol ve sırtta birkaç adet, dokunmakla hassas, deri renginde-kırmızımsı, infiltre papülonodüler lezyonlar görüldü. Papüllerden alınan biyopsinin histopatolojik incelemesi leiyomiyom ile uyumluydu. Hastaya ağrılarına yönelik gabapentin tedavisi başlandı ve 1 ay sonundaki kontrolde ağrılarda azalma gözlendi.

Anahtar Kelimeler: leiyomyomatozis, gabapentin

Hilal Kaya Erdoğan, Işıl Bulur, Murat Tad. Multiple cutaneous and Uterine Leiomyomatosis syndrome (Reed’s syndrome). Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(2): 105-107

Corresponding Author: Hilal Kaya Erdoğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale