E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Evaluation of the incidence of Demodex in eyelashes in rosacea patients with ocular involvement [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(2): 70-75 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.44788

Evaluation of the incidence of Demodex in eyelashes in rosacea patients with ocular involvement

Zuhal Metin1, Nermin Boyraz2, Firdevs Örnek3, Evin Şingar Özdemir3, Hatice Meral Ekşioğlu2
1Zonguldak Atatürk State Hospital, Clinic of Dermatology, Zonguldak, Turkey
2Ankara Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Ankara, Turkey
3Ankara Training and Research Hospital, Clinic of Ophthalmology, Ankara, Turkey

Background and Design: Demodex, a mite, is known to influence the etiopathogenesis of rosacea, pityriasis folliculorum, pustular folliculitis, perioral granulomatous dermatitis, hyperpigmented patch, and chronic blepharitis. This study aimed to investigate the relationship between Demodex, which is increasingly important in the pathogenesis of rosacea, and ocular rosacea. Materials and Methods: A total of 103 rosacea patients with ocular involvement (ocular rosacea) and 140 volunteers without facial dermatosis were included in the study as the control group. Written and verbal consent was obtained from the participants. A total of five eyelashes were pulled from the upper and lower eyelids of one or both eyes of the patient group and control group, using forceps, and the presence of Demodex was examined by the epilation method and standard superficial skin biopsy method from the face. Under a light microscope, ≥1 and ≥5 Demodex per cm2 in the eyelashes and face were evaluated as positive, respectively.
Results: Of the 103 patients, 27 (26.2%) had conjunctivitis, 77 (74.8%) had blepharitis, 1 (1%) had hordeolum, and 24 (23.3%) had meibomian gland dysfunction. The eye examination findings of the control group were normal. The Demodex incidence rates were 84.5% and 29.3% in the patient group and control group, respectively. Of the 103 patients with rosacea accompanied by ocular rosacea, Demodex mites were present in the eyelashes and face of 51 patients (49.6%), only in the eyelashes in 26 (25.2%), and only in the face in 10 (9.7%). No Demodex mites were present on both eyelashes and face in 16 (15.5%) patients.
Conclusion: The results of this study show that Demodex positivity was detected at a higher rate in the eyelashes and face in patients with rosacea compared with the controls. Demodex may play an important role in the pathogenesis of rosacea and ocular rosacea.

Keywords: Demodex, ocular rosacea, eyelash

Oküler tutulumu olan rozase hastalarında kirpikte Demodeks insidansının değerlendirilmesi

Zuhal Metin1, Nermin Boyraz2, Firdevs Örnek3, Evin Şingar Özdemir3, Hatice Meral Ekşioğlu2
1Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Zonguldak, Türkiye
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Bir akar olan Demodeks’in rozase, pitiriyazis folikülorum, püstüler folikülit, perioral granülomatöz dermatit, hiperpigmente yama ve kronik blefaritin etiyopatogenezinde rolü olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada rozase patogenezinde gün geçtikçe önemi artan Demodeks’in oküler tutulum ile ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Oküler tutulumu olan 103 rozase tanılı hasta ve herhangi fasiyal dermatozu olmayan 140 gönüllü birey kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların yazılı ve sözlü onamı alındı. Hasta ve kontrol grubunun tek veya her iki gözünün üst ve alt göz kapağından toplamda 5 adet kirpik pens yardımı ile çekilerek epilasyon yöntemiyle, yüz bölgesinden ise standart yüzeysel deri biyopsi yöntemiyle Demodeks varlığına bakıldı. Işık mikroskobunda, kirpikte cm2’de 1 ve daha fazla, yüzde cm2’de 5 ve daha fazla Demodeks görülmesi pozitif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Yüz üç hastanın 27’sinde (%26,2) konjonktivit, 77’sinde (%74,8) blefarit, 1’inde (%1) hordeolum, 24’ünde (%23,3) meibomian bez disfonksiyonu bulunmaktaydı. Kontrol grubundaki bireylerin hepsinin göz muayene bulguları normaldi. Hasta grubunda Demodeks görülme oranı %84,5 iken, kontrol grubunda bu oran %29,3 idi. Oküler tutulumun eşlik ettiği rozasesi olan 103 hastanın 51’inde (%49,6) kirpik ve yüzde, 26’sında (%25,2) sadece kirpikte, 10’unda (%9,7) sadece yüzde Demodeks akarı mevcutken 16 (%15,5) kişide hem kirpikte hem yüzde Demodeks akarı görülmedi.
Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen bulgular, kontrol grubuna göre rozaseli hastalarda göz tutulumunda kirpikte ve yüzde yüksek oranda Demodeks pozitifliği saptandığını, rozase ve oküler rozase patogenezinde Demodeks’in önemli rol oynayabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Demodeks, oküler rozase, kirpik

Zuhal Metin, Nermin Boyraz, Firdevs Örnek, Evin Şingar Özdemir, Hatice Meral Ekşioğlu. Evaluation of the incidence of Demodex in eyelashes in rosacea patients with ocular involvement. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(2): 70-75

Corresponding Author: Zuhal Metin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale