E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Benign skin tumors in association with systemic malignancy [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 111-118 | DOI: 10.4274/turkderm.47.s19

Benign skin tumors in association with systemic malignancy

K. Didem Yazganoğlu, Can Baykal
Department Of Skin And Venereal Diseases, Istanbul University Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey

There are various types of benign skin tumors in association with the complex nature of the skin. A minor part of them may be associated with visceral malignancies. This review focuses on the benign skin tumors that are described to have well-known associations with systemic malignancies or those with controversial associations. These tumors and the associated conditions are as follows: seborrheic keratosis/ Leser-Trélat sign, lentigo simplex/Peutz Jeghers and Carney syndrome, sebaceous tumors/ Muir-Torre syndrome, fibrofolliculoma- trichodiskoma/ Birt-Hogg-Dubé syndrome, trichoepitheliomacylindroma- spiradenoma/ Brooke-Spiegler syndrome, leiomyoma/multiple cutaneous and uterin leiomyomatosis syndrome, glomeruloid hemangioma/ POEMS syndrome, venous malformation/ Maffucci syndrome, mucosal neuroma/ multiple endocrine neoplasia type 2B, juvenile xanthogranuloma/ juvenile chronic myeloid leukemia. It is important to know the skin tumors related with visceral malignancies in part of a syndrome or in association with a sign as this may yield an earlier recognition of these malignancies.

Keywords: Benign skin tumor, malignancy, paraneoplasia, sign of Leser-Trélat, Muir-Torre syndrome, Birt-Hogg-Dubé syndrome, Reed syndrome, multiple mucozal neuroma

Selim deri tümörleri ve sistemik malinite ilişkisi

K. Didem Yazganoğlu, Can Baykal
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Derinin karmaşık histolojik görüntüsü ile ilişkili olarak çok sayıda selim deri tümörü tipi vardır. Bunlardan az bir bölümü sistemik maliniteler ile ilişki gösterebilir. Bu makalede sistemik maliniteler ile ilişkisi iyi bilinen veya tartışmalı olan selim deri tümörlerinden bahsedilecektir. Bahsi geçen tümörler ve ilişkili olduğu durumlar şunlardır: seboreik keratoz/ Leser-Trélat belirtisi, lentigo simpleks/ Peutz Jeghers ve Carney sendromu, yağ bezi tümörleri/Muir-Torre sendromu, fibrofoliküloma- trikodiskoma/ Birt-Hogg-Dubé sendromu, trikoepitelyom-silindrom-spiradenom/ Brooke- Spiegler sendromu, leiomyom/ multipl kutane ve uterin leiyomiyomatozis sendromu, glomeruloid hemanjiyom/ POEMS sendromu, venöz malformasyon/ Maffucci sendromu, mukozal nörom/ multipl endokrin neoplazi tip 2B, jüvenil ksantogranülom/ jüvenil kronik miyeloid lösemi. Deri tümörleri ve ilişkili olduğu belirtilerin veya sendromların sistemik malinite riskinin bilinmesi, malinitelerin erken tanısı açısından önem taşır.

Anahtar Kelimeler: Selim deri tümörü, malinite, paraneoplazi, Leser-Trélat belirtisi, Muir-Torre sendromu, Birt-Hogg-Dubé sendromu, Reed sendromu, multipl mukozal nörom

K. Didem Yazganoğlu, Can Baykal. Benign skin tumors in association with systemic malignancy. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 111-118

Corresponding Author: K. Didem Yazganoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale