E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Could distress tolerance levels be associated with the severity of chronic spontaneous urticaria? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(4): 178-182 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.46793

Could distress tolerance levels be associated with the severity of chronic spontaneous urticaria?

Neşe Göçer Gürok1, Mehmet Gürkan Gürok2, Savaş Öztürk1
1Fethi Sekin City Hospital, Clinic of Dermatology, Elazığ, Turkey
2Fırat University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Elazığ, Turkey

Background and Design: Chronic spontaneous urticaria (CSU) is a common disease characterized by erythematous and itchy wheals, angioedema, or both that last for >6 weeks. Its etiology is not yet fully determined. This study aimed to analyze the distress tolerance (DT) levels of patients with CSU and correlations between DT and clinical parameters and other psychological symptoms.
Materials and Methods: Fifty-two patients with CSU without any concomitant diseases were included in the study. The control group included 50 healthy volunteers with similar baseline demographics but without physical or psychiatric diseases. The urticaria activity score 7 (UAS7) was used to determine the disease severity in the patient group. In both groups, Sociodemographic and Clinical Data Form, Distress Tolerance Scale (DTS), Beck Depression Inventory (BDI), and state and trait anxiety inventory were used. Statistical differences in psychiatric scale scores were found between the patient and control groups, and a correlation was found between UAS7 and scale scores in the patient group.
Results: No differences in sociodemographic variables were found between the patient and control groups. The DTS and subgroup score analysis revealed statistically significant differences between the patient and control groups. The DTS-total scores (p<0.001), DTS tolerance subdimension scores (p<0.001), DTS self-efficacy subdimension scores (p=0.002), and DTS regulation subdimension scores (p=0.02) were statistically lower in the patient group than in the control group. The BDI (p<0.01) and anxiety scores (state, p<0.001; trait, p=0.002) were also higher in the patient group than in the control group. Furthermore, a positive correlation was found between UAS7 scores and all scale scores.
Conclusion: Psychological disorders are prevalent in patients with CSU and exhibit an interaction with the prognosis. Although the interaction is well-known, no clear multidisciplinary approach has been established for patients with CSU. In this study, DT was significantly reduced in patients with CSU, and a positive correlation may exist between disease severity and psychological symptoms. Thus, the evaluation of DT in patients with CSU could be addressed in psychotherapy and might be a beneficial criterion not only for the treatment but also for disease severity.

Keywords: Anxiety, chronic urticaria, depression, distress tolerance

Sıkıntıya dayanma düzeyi kronik spontan ürtikerin şiddeti ile ilişkili olabilir mi?

Neşe Göçer Gürok1, Mehmet Gürkan Gürok2, Savaş Öztürk1
1Fethi Sekin Şehir Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Elazığ, Türkiye

Amaç: Kronik spontan ürtiker (KSÜ) eritemli, kaşıntılı kabarıklıklar, anjiyoödem ya da her ikisinin birlikte altı haftadan uzun görülmesiyle karakterize ve sık karşılaşılan bir hastalıktır. Etiyolojisi tam olarak aydınlatılmamıştır. Bu çalışmada KSÜ hastalarının sıkıntıya dayanma tolerans (DT) düzeylerini ve bunun klinik parametreler ve diğer ruhsal semptomlarla ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya eşlik eden başka herhangi bir hastalığı olmayan toplam 52 KSÜ hastası ve benzer sosyo-demografik özellikleri olan 50 sağlıklı kişi dahil edildi. Hasta grubunda hastalık şiddetini değerlendirmede ürtiker aktivite skoru 7 (ÜAS7) kullanıldı. Her iki grup da Sosyo-demografik ve Klinik Bilgi Formu, Sıkıntıya Dayanma Ölçeği (SDÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Durumluk ve Sürekli Kaygı Puanları ile değerlendirildi. Hasta ve kontrol grubunda kullanılan psikiyatrik ölçekler arasında istatistiksel farklılık olup olmadığı ve hasta grubunda ÜAS7 ile ölçekler arasındaki korelasyon varlığı incelendi.
Bulgular: Hasta ve kontrol grupları arasında sosyo-demografik açıdan fark bulunmamaktaydı. Sıkıntıya dayanma ölçeği total ve alt ölçek puanlamalarında hasta ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar vardı. SDÖ total, tolerans, öz yeterlilik puanı ve SDÖ regülasyon puanlarının tamamı hasta grubunda istatistiksel olarak daha düşük bulundu (sırasıyla; p<0,001, p<0,001, p=0,002, p=0,02). Hasta grubunda BDÖ (p<0,01) ve anksiyete puanları (durumluk p<0,001 ve sürekli p=0,002) da kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti. Ayrıca UAS7 ile diğer tüm ölçekler arasında pozitif korelasyon vardı.
Sonuç: Psikolojik bozukluklar KSÜ hastalarında sık görülür ve hastalık seyri ile karşılıklı bir etkileşime sahiptir. Bu etkileşim iyi bilinmesine rağmen KSÜ hastalarına multidisipliner açıdan nasıl yaklaşılacağı net değildir. Çalışmamızda, sıkıntıya dayanma eşiğinin KSÜ hastalarında büyük ölçüde azaldığını, hastalık şiddeti ile ruhsal semptomlar arasında pozitif korelasyon olabileceğini belirledik. Sonuç olarak, sıkıntıya DT’nin KSÜ hastalarında psikoterapide ele alınabileceğini ve yalnızca tedavi açısından değil, hastalık şiddeti yönünden de yararlı bir ölçüt olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, kronik ürtiker, depresyon, sıkıntıya dayanma

Neşe Göçer Gürok, Mehmet Gürkan Gürok, Savaş Öztürk. Could distress tolerance levels be associated with the severity of chronic spontaneous urticaria?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(4): 178-182

Corresponding Author: Neşe Göçer Gürok, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale