E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The frequency of menstruel irregulation, acne, seborrhea and androgenetic alopecia in women with hirsutizm [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(1): 28-31

The frequency of menstruel irregulation, acne, seborrhea and androgenetic alopecia in women with hirsutizm

Filiz Cebeci1, Nahide Onsun1, Ömer Ümmetoğlu1

Background and design: Increased androgen sensitivity in pilosebacous unit causes hirsutism, acne, seborrhea and androgenetic alopecia. The term hirsutism refers to distribution of hair in masquline pattern in women. In this study we investigated whether cutaneous androgenization findings like menstrual irregularity, acne, seborrhea, androgenetic alopecia always appear together clinically.
Materials-Methods: 347 patients with hirsutism between 17-40 years of age who were diagnosed as hirsutism in our Dermatology Clinic between 1999-2004 were enrolled in our study. We used Ferriman-Gallwey scale for diagnosis. Accompanying findings like amenorrhea, oligomenorrhea and polimenorrhea were noted. Seborrhea was evaluated subjectively while acne was diagnosed clinically. Androgenetic hair loss was evaluted according to Ludwig model.
Results: In our study group seborrhea, acne, menstruel irregulation and androgenetic alopecia accompanied to hirsutism 57.34%, 53.89%, 42.07% and 8% respectively. The ratio of appearence as SAHA syndrome (seborrhea, acne, hirsutism, androgenetic alopecia) was only 2.5 %. We decided that all components of syndrome don’t always appear together. Conclusion: In studies which evaluate clinical findings of peripheral androgenism, it is interesting to encounter
Ludwig model alopecia infrequently compared to other symptoms. Our study supports the idea that real factor in the development of androgenetic alopecia is the degree of genetic predisposition
rather than androgens.

Keywords: Hirsutism, associated clinic findings

Hirsutizmli Kadınlarda Oligomenore, Akne Sebore ve Androgenetik Alopesi Sıklığı

Filiz Cebeci1, Nahide Onsun1, Ömer Ümmetoğlu1
SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Hirsutizm, kadında vücut kıllarının erkek modelinde dağılımını ifade eder. Bu çalışmanın amacı; hirsutizme eşlik eden menstrüel irregülasyon, akne, sebore ve androgenetik alopesi sıklık sırasını belirlemek, kutanöz androjenizasyon bulgularının her zaman çok görünümlü bir klinik birliktelik oluşturup oluşturmadığını araştırmaktı. Çalışma grubunda hirsutizme sırasıyla %57.34 sebore, %53.89 akne, %42.07 menstrüel irregülasyon ve seyrek olarak ta %8 oranında androgenetik alopesinin eşlik ettiği gözlendi. SAHA sendromu şeklinde ise oran %2.5 idi. Sendromun bütün komponentlerinin her zaman bir birliktelik oluşturmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Hirsutizm, eşlik eden klinik bulgular

Filiz Cebeci, Nahide Onsun, Ömer Ümmetoğlu. The frequency of menstruel irregulation, acne, seborrhea and androgenetic alopecia in women with hirsutizm. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(1): 28-31
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale