E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Photo(chemo)therapy for Vitiligo [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 97-104 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s97

Photo(chemo)therapy for Vitiligo

Güzin Özarmağan, K. Didem Yazganoğlu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul

Vitiligo is a skin disease having an impact on the quality of life. Phototherapy or photochemotherapy are the first-line treatment choices in generalized vitiligo and are among the most effective treatment modalities either alone or in combination with other therapies. Treatment methods with ultraviolet include oral / topical psoralen plus UVA (PUVA), psoralen plus sunlight (PUVAsol), UVA, broadband UVB, narrowband UVB, excimer laser, monochromatic excimer light and sunlight. This review focuses on the modalities, principals and studies of UV treatment in vitiligo.

Keywords: Vitiligo, ultraviolet, phototherapy, photochemotherapy, narrowband UVB, PUVA, excimer

Vitiligoda Foto(kemo)terapi

Güzin Özarmağan, K. Didem Yazganoğlu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul

Vitiligo yaşam kalitesini etkileyen, tedavisi zor bir deri hastalığıdır. Fototerapi veya fotokemoterapi yaygın vitiligonun tedavi seçenekleri arasında ilk sırada yer almakta olup, tek başına veya kombinasyon tedavileri ile birlikte günümüzde en iyi sonuç veren yöntemler içinde sıralanmaktadır. Ultraviyole (UV) ile tedavi yöntemleri içerisinde oral / topikal psoralen ve ultraviyole A (PUVA), psoralen ve güneş ışığı (PUVAsol), UVA, genişband UVB, darband UVB, “excimer” lazer, monokromatik “excimer” ışık sistemi ve güneş ışığı yer almaktadır. Bu derlemede vitiligoda UV ile tedavi seçenekleri, uygulama prensipleri ve bunlarla yapılan çalışma sonuçları gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Vitiligo, ultraviyole, fototerapi, fotokemoterapi, darband UVB, PUVA, excimer

Güzin Özarmağan, K. Didem Yazganoğlu. Photo(chemo)therapy for Vitiligo. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 97-104

Corresponding Author: Güzin Özarmağan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale