E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Progressive Macular Hypomelanosis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 62-65 | DOI: 10.4274/turkderm.45.15

Progressive Macular Hypomelanosis

İnci Mevlitoğlu, Caner Aykol
Department Of Dermatology, Selçuk University Meram Medical Faculty, Konya, Turkey

Progressive macular hypomelanosis (PMH) was initially described and named by Guillet in 1988. PMH is characterized by asymptomatic, ill-defined, nummular, non-scaly, hypopigmented macules, localized predominantly on the trunk. PMH is mostly seen in adolescents and young females. The etiopathogenesis of PMH is still unknown. The red follicular fluorescence becomes visible in the hypopigmented macules under Wood’s lamp but is absent in normal adjacent skin. The histopathologic findings in PMH are usually non-specific, but a common feature is the decreased melanin content in the hypopigmented macules compared to the normal skin. No effective therapy is currently known. Phototherapy was found to be effective for the control of PMH; however, it does not prevent recurrence of the disease. In this paper, we aimed to review the etiopathogenesis, clinical findings, histopathology, differential diagnosis and treatment options of PMH.

Keywords: Progressive macular hypomelanosis, pigmentation disorders

Progresif Maküler Hipomelanozis

İnci Mevlitoğlu, Caner Aykol
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Konya

Progresif maküler hipomelanozis (PMH) ilk olarak 1988 yılında Guillet tarafından tanımlanmıştır. PMH sıklıkla gövdeyi tutan, asemptomatik, zor fark edilen, numuler, skuamsız, hipopigmente maküllerle karakterizedir. PMH çoğunlukla adölesan ve genç kadınlarda görülür. Etyopatogenezi hala bilinmemektedir. Wood lambası altında hipopigmente maküllerde kırmızı foliküler florasan görünürken komşu normal deride florasan gözlenmez. PMH’nin histopatolojik bulguları genellikle non-spesifiktir, ancak hipopigmente maküllerin melanin içeriğinin normal deriye göre azalmış olması sık görülen bir bulgudur. Etkili bir tedavi halen bilinmemektedir. Ancak fototerapi PMH’yi kontrol altına almada etkili bulunmuş olmasına karşın hastalığın rekürrensini
önlememektedir. Biz bu makalede PMH’nin etyopatogenezi, klinik bulguları, histopatolojisi, ayırıcı tanısı ve tedavi seçeneklerini derlemeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Progresif maküler hipomelanozis, pigmentasyon bozuklukları

İnci Mevlitoğlu, Caner Aykol. Progressive Macular Hypomelanosis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 62-65

Corresponding Author: İnci Mevlitoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale