E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case of breast carcinoma with pellegra, fissur and palmoplantar erythrodysesthesia secondary to 5-fluorouracil [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(1): 60-62

A case of breast carcinoma with pellegra, fissur and palmoplantar erythrodysesthesia secondary to 5-fluorouracil

Ayşe Pınarbaşı1, Ertan Yılmaz1

A variety of cutaneous reactions have been reported with the use of systemic 5-fluorouracil (5-FU). A 48-year-old woman with an invasive ductal adenocarcinoma grade II of the breast who developed pellagra after treatment with 5-FU. In addition, fissures on the toe webs, palmoplantar erytrodysesthesia and nail pigmentation were also seen. Dramatic improvement in the pellagra and other signs were observed in second month, following the cessation of 5-FU and niacin treatment at the dose of 400 mg/day. The case is reported to emphasize the importance of nicotinic acid deficiency in patients with malignant disease treated with 5-FU and to note the coexistence of the different side effects of 5-FU.

Keywords: Pellagra, palmoplantar erythrodysesthesia, 5-fluorouracil, niacin, drug reaction

5-Fluororasil’e Bağlı Pellegra, Fissür ve Ağrılı Akral Eritem Gelişen Meme Karsinomlu Bir Olgu

Ayşe Pınarbaşı1, Ertan Yılmaz1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Sistemik 5-fluorourasil (5-FU) kullanımına bağlı birçok kutanöz reaksiyon rapor edilmiştir. Bu bildiride; grade II invaziv duktal meme karsinomu tanısıyla modifiye radikal mastektomi sonrası uygulanan 5-FU kemoterapisinin altıncı haftasında pellagra gelişen 48 yaşında bir kadın hasta rapor edilmektedir. Hastada ayrıca akral eritem, her iki ayak tüm parmak aralarında fissür ve ayak tırnaklarında pigmentasyon saptandı. 5-FU tedavisi kesilen ve 400 mg/gün dozda niasin verilen hastada, tedavinin birinci ayından itibaren pellagra ve diğer bulgularda dramatik gerileme gözlendi. Olgu; malin tümörü olan ve 5-FU benzeri ilaç kullanan hastalarda nikotinik asid eksikliğinin öneminin yeterince vurgulanması ve 5-FU’e ait farklı yan etkilerin bir arada bulunması nedeniye sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pellagra, ağrılı akral eritem, 5-fluorouracil, niasin, ilaç reaksiyonu

Ayşe Pınarbaşı, Ertan Yılmaz. A case of breast carcinoma with pellegra, fissur and palmoplantar erythrodysesthesia secondary to 5-fluorouracil. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(1): 60-62
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale