E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case of erosive lichen planus with plantar involvement [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(4): 129-132 | DOI: 10.4274/turkderm.48991

A case of erosive lichen planus with plantar involvement

Fatma Arzu Kılıç1, Sevim Baysak2, Ali Gökhan Eşim1, Banu Lebe3
1Balıkesir University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Balıkesir, Turkey
2Bandırma State Hospital, Clinic of Dermatology, Balıkesir, Turkey
3Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pathology, İzmir, Turkey

Lichen planus (LP) affects 0.2-1% of adult population and the etiology is not fully known. Erosive lichen planus (ELP) is a rare form of LP. LP, characterized by painful erosive plaques involving the oral mucosa and palmoplantar and genital areas, is quite resistant to treatment. Palmoplantar involvement of ELP is very uncommon. Herein, we present an ELP patient with both plantar and dorsal feet involvement in whom the diagnosis of ELP was not established for 7 years. The patient was started on 3 mg/kg/day cyclosporin-A treatment and regression of the lesions was observed during follow-up. Plantar ELP is a condition which needs years of patient monitoring due to treatment resistance, scar tissue formation, recurrence, association of comorbid pathologies, and malignant transformation potential.

Keywords: Erosive lichen planus, palmoplantar, cyclosporin-A

Plantar yerleşimli eroziv liken planus olgusu

Fatma Arzu Kılıç1, Sevim Baysak2, Ali Gökhan Eşim1, Banu Lebe3
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
2Bandırma Devlet Hastanesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Balıkesir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Liken planus (LP) yetişkin popülasyonda %0,2-1 oranında görülür ve etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Eroziv liken planus (ELP), LP’nin nadir gözlenen bir formu olup oral mukoza, palmoplantar bölge ve genital bölgede yerleşen ağrılı erode plaklar ile karakterize bir tablodur ve tedaviye oldukça dirençlidir. ELP’de palmoplantar tutulum oldukça nadir görülür. Bu olgu sunumunda yaklaşık yedi yıldır tanı alamamış, dorsal yüzeylerin de tutulduğu her iki plantar yüze yerleşen bir ELP olgusu sunulmuştur. Hastaya 3 mg/kg/gün siklosporin-A tedavisi başlanmış ve takipleri sırasında lezyonların gerilediği saptanmıştır. Plantar ELP tedaviye dirençli olması, skar bırakabilme özelliği, rekürrens gösterebilmesi, komorbid patolojilerle birlikteliği ve prekanseröz özellik göstermesi sebebiyle uzun yıllar takibi gerekli olan bir tablo olması nedeniyle önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Eroziv liken planus, palmoplantar, siklosporin-A

Fatma Arzu Kılıç, Sevim Baysak, Ali Gökhan Eşim, Banu Lebe. A case of erosive lichen planus with plantar involvement. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(4): 129-132

Corresponding Author: Sevim Baysak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale