E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Is there a relationship between serum vitamin D levels and onychomycosis? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(1): 6-8 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.52959

Is there a relationship between serum vitamin D levels and onychomycosis?

Zuhal Metin1, Koray Durmaz2
1Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Kırşehir, Türkiye
2Private Bilgi Hospital, Clinic of Dermatology, Ankara, Türkiye

Background and Design: Vitamins are necessary for various biochemical functions and are either insufficiently synthesized or not synthesized by the organism; therefore, they are taken from the diet. Many dermatoses such as psoriasis, atopic dermatitis, rosacea, acne vulgaris, vitiligo, and pityriasis versicolor, which are associated with vitamin D deficiency, have been reported. This cross-sectional study aimed to compare vitamin D levels between patients with onychomycosis and healthy controls and determine the relationship between vitamin D and onychomycosis.
Materials and Methods: Serum 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] levels were measured in the blood sample for any reason in the last 1 month of patients diagnosed with onychomycosis and healthy controls. Results: The study included 40 participants (21 men). The mean level of serum 25(OH)D of all participants was 12.66 ng/mL. No significant correlation was found between the age of the participants and 25(OH)D levels. 25(OH)D levels were lower in the patient group (10.79±8.12 ng/mL) than in the control group (13.91±6.76 ng/mL) (p=0.02).
Conclusion: The results of this study revealed that vitamin D levels are low in the Turkish population, but mean values are lower in patients with onychomycosis.

Keywords: Onychomycosis, vitamin D, skin barrier

Serum D vitamini düzeyleri ile onikomikoz arasında ilişki var mıdır?

Zuhal Metin1, Koray Durmaz2
1Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Kırşehir, Türkiye
2Özel Bilgi Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Vitaminler çeşitli biyokimyasal işlevler için gereklidir ve organizma tarafından sentezlenmedikleri veya yetersiz sentezlendikleri için diyetle alınırlar. Yapılan çalışmalarda D vitamini eksikliği ile psoriazis, atopik dermatit, rozasea, akne vulgaris, vitiligo, pitriyazis versikolor gibi birçok dermatoz arasında ilişki ortaya konmuştur. Bu kesitsel çalışmada, onikomikoz hastaları ile sağlıklı kontroller arasındaki D vitamini düzeylerinin karşılaştırılması ve D vitamini ile onikomikoz arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Dermatoloji polikliniğine başvuran ve onikomikoz tanısı konulan hastalar ile sağlıklı kontrollerin son 1 ayda herhangi bir nedenle serum 25-hidroksivitamin D [25(OH)D] düzeyleri ölçülenleri çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Çalışmaya 40 katılımcı (21 erkek) dahil edildi. Tüm katılımcıların ortalama serum 25(OH)D vitamini düzeyi 12,66 ng/mL idi. Katılımcıların yaşı ile D vitamini düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki yoktu. 25(OH)D düzeyleri hasta grubunda (10,79±8,12 ng/mL) kontrol grubuna (13,91±6,76 ng/mL) göre daha düşük bulundu (p=0,02).
Sonuç: Çalışmamız, Türk toplumunda D vitamini düzeylerinin düşük olduğunu, ancak onikomikozlu olgularda ortalama değerlerin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Anahtar Kelimeler: Onikomikoz, vitamin D, deri bariyeri

Zuhal Metin, Koray Durmaz. Is there a relationship between serum vitamin D levels and onychomycosis?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(1): 6-8

Corresponding Author: Koray Durmaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale