E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Comparison of the methods for the diagnosis of onychomycosis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(3): 91-93

Comparison of the methods for the diagnosis of onychomycosis

Eylem Ceren1, Tuğba Rezan Ekmekci1, Damlanur Sakız2, Adem Köşlü1, Banu Bayraktar3
1Sisli Etfal Research And Training Hospital, Department Of Dermatology, Istanbul, Turkey
2Sisli Etfal Research And Training Hospital, Department Of Pathology, Istanbul, Turkey
3Sisli Etfal Research And Training Hospital, Department Of Microbiology, Istanbul, Turkey

Background and Design: A potassium hydroxide (KOH) direct microscopic examination, histopathological investigation with periodic acid-Schiff (PAS) stain and fungal culture are common diagnostic methods in the diagnosis of onychomycosis. The purpose of this study was to compare these three methods for the diagnosis of onychomycosis.
MATERIAL-METHOD: A total of 100 patients who were suspected clinically of having onychomycosis on their toenails were
included in this study. Three diagnostic tests were performed for each patients. In addition to clinical suspicion when one of the diagnostic tests was positive the diagnosis of onychomycosis was made. Accordingly, the sensitivity and the negative predictive value were calculated for each diagnostic test.
RESULTS: In 92 (92%) of the patients, at least one of the three diagnostic methods was positive. The sensitivites of these
methods were as follows: KOH direct microscopic examination, 92%; histopathological investigation with PAS stain, 80%; and culture, 20%. Their negative predictive values were also 53%, 42%, and 10% respectively.
CONCLUSION: KOH direct microscopic examination is the most sensitive method for the diagnosis of onychomycosis. Its high negative predictive value supports this finding.

Keywords: Onychomycosis, diagnosis, diagnostic methodsg

Onikomikoz tanısında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Eylem Ceren1, Tuğba Rezan Ekmekci1, Damlanur Sakız2, Adem Köşlü1, Banu Bayraktar3
1Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
3Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Onikomikoz tanısında sıklıkla kullanılan yöntemler; potasyum hidroksit (KOH) ile direk mikroskobik inceleme, PAS boyası ile histopatolojik değerlendirme ve fungal kültürdür. Amacımız onikomikoz tanısında kullanılan bu üç yöntemi karşılaştırmaktı.
GEREÇ-YÖNTEM: Ayak tırnaklarında klinik olarak onikomikoz düşünülen 100 olgu çalışmaya alındı. Üç tanı testi her olguya yapıldı. Klinik şüphe ve en az bir testin pozitif olması halinde onikomikoz tanısı kondu. Buna göre; tanı testlerinin herbiri için; duyarlılık ve negatif prediktif değer hesaplandı.
BULGULAR: Olguların 92 sinde (%92) en az bir test pozitifti. Metodların duyarlılığı sırasıyla, KOH ile direk mikroskobik incelemede %92, PAS boyası ile histopatolojik değerlendirmede %80 ve kültürde %20 idi. Negatif prediktif değerler ise sırasıyla %53, %42 ve %10 idi.
SONUÇ: KOH ile direk mikroskobik inceleme onikomikoz tanısında en duyarlı testtir. Yüksek negatif prediktif değeri ile de bunu destekler.

Anahtar Kelimeler: Onikomikoz, tanı, tanı yöntemleri

Eylem Ceren, Tuğba Rezan Ekmekci, Damlanur Sakız, Adem Köşlü, Banu Bayraktar. Comparison of the methods for the diagnosis of onychomycosis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(3): 91-93

Corresponding Author: Eylem Ceren, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale