E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Dermoscopic findings of psoriatic nail and their relationship with disease severity [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(4): 119-123 | DOI: 10.4274/turkderm.54289

Dermoscopic findings of psoriatic nail and their relationship with disease severity

Ayşegül Polat1, Yelda Kapıcıoğlu2
1Edirne Sultan 1. Murat State Hospital, Clinic of Dermatology, Edirne, Turkey
2İnönü University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Malatya, Turkey

Background and Aim: The use of dermoscopy in nail diseases is quite recent. Dermoscopy allows a better visualisation of abnormalities of the nail bed and matrix in case of atypical clinical features in psoriatic nail. This study aimed to determine the frequency of findings in psoriatic nail by dermoscopic examination, to compare dermoscopy with clinical examination and to investigate the relationships between the indicators of disease severity.
Materials and Methods: This study included 40 patients who presented with psoriatic nail. The severity of skin involvement of the disease was determined by the Psoriasis Area Severity Index (PASI) and the severity of nail involvement was determined by the Nail Psoriasis Severity Index (NAPSI). Patients' nails were evaluated both by clinical examination and dermoscopy.
Results: The most common clinical and dermoscopic findings were pitting (92.5%) and leukonychia (92.5%), respectively. No statistically significant difference was observed between the clinical and dermoscopic NAPSI scores (p>0.05). No statistically significant relationship was noted between the PASI and the clinical and dermoscopic NAPSI scores (p>0.05). Dermoscopically, dilated, extended capillary vessels were observed in the nail bed but without the evidence of a relationship with disease severity. A positive correlation was noted between the duration of the disease and the duration of nail involvement (p<0.05). There was a statistically significant positive relationship between the duration of nail involvement and the clinical and dermoscopic NAPSI scores p<0.05.
Conclusion: Nail dermoscopy was considered to be a preferable method as a supportive and non-invasive procedure prior to biopsy in cases of isolated nail involvement where clinical diagnosis of nail psoriasis is suspicious.

Keywords: Psoriasis, nail psoriasis, dermoscopy

Psoriatik tırnağın dermoskopik bulguları ve hastalık şiddeti ile ilişkisi

Ayşegül Polat1, Yelda Kapıcıoğlu2
1Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Edirne, Türkiye
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Amaç: Dermoskopinin tırnak hastalıklarında kullanımı oldukça yenidir. Psoriatik tırnakta dermoskopi, klinik özellikler tipik olmadığında tırnak yatağı ve tırnak matriksi anormalliklerinin daha iyi görülebilmesine olanak sağlar. Bu çalışmada, psoriatik tırnaktaki bulguların dermoskopi ile incelenerek sıklığını saptamak, klinik muayene ile dermoskopik muayene yöntemini kıyaslamak ve hastalık şiddet göstergelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini incelemek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya tırnak tutulumu olan 40 psoriazisli hasta alındı. Hastalığın deri tutulumunun şiddeti Psoriazis Alan Şiddet İndeksi (PAŞİ), tırnak tutulumunun şiddeti Tırnak Psoriazisi Şiddet İndeksi (NAPSI) ile belirlendi. Hastaların tırnakları hem klinik olarak hem de bilgisayarlı dermoskop ile değerlendirildi.
Bulgular: En sık görülen klinik bulgu pitting (%92,5), dermoskopik bulgu lökonişi (%92,5) olarak saptandı. Klinik NAPSI ve dermoskopik NAPSI skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). PAŞİ ile klinik ve dermoskopik NAPSI skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu (p>0,05). Dermoskopik olarak, tırnak yatağındaki kapiller damarların dilate ve uzamış olduğu görüldü, fakat bu bulgunun hastalık şiddeti ile herhangi bir ilişkisi saptanmadı. Hastalık süresi ile tırnak tutulum süresi arasında pozitif bir korelasyon izlendi (p<0,05). Tırnak tutulum süresi ile klinik ve dermoskopik NAPSI skorları arasında pozitif yönde, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki mevcuttu (p<0,05).
Sonuç: Tırnak dermoskopisinin, klinik olarak tırnak psoriazisi teşhisinin şüpheli olduğu izole tırnak tutulumlarında biyopsi öncesi tanıyı destekleyici, non-invaziv bir yöntem olması sebebiyle tercih edilebilir olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, tırnak psoriazisi, dermoskopi

Ayşegül Polat, Yelda Kapıcıoğlu. Dermoscopic findings of psoriatic nail and their relationship with disease severity. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(4): 119-123

Corresponding Author: Ayşegül Polat, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale