E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Adiponectin level in psoriasis and its association with disease severity [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 17-20 | DOI: 10.4274/turkderm.55476

Adiponectin level in psoriasis and its association with disease severity

Seher Bilgili Tutkun1, Ülker Gül2, Serpil Erdoğan3, Arzu Kılıç2
1Bursa Government Hospital, Dermatology
2Ankara Numune Education And Research Hospital, Dermatology Clinic
3Ankara Numune Education And Research Hospital, Biochemistry Department

Objectives
Psoriasis is a chronic inflammatory disease in which pathogenesis has not been completely understood yet. Adiponectin(AN) produced by adipocytes has antidiabetic, antiatherogenic and anti-inflammatory effects. Recent studies demonstrated that metabolic syndrome is related with low levels of AN. In literature, a few studies have been found that investigate AN levels in psoriasis. In this study, we purposed to investigate the levels of AN in psoriasis.
Materials and Methods:
Forty six patients with psoriasis and age and sex matched 40 healthy individuals as a control group were included in our study. Dermatological examinations were performed and psoriasis area severity index (PASI) was calculated. In both groups, demographic features were questioned and body mass index were defined. Serum AN and C-reactive protein (CRP) levels were determined in both groups and were compared statistically.
Results:
The mean serum AN levels were numerically lower in patients than in control group, but no significant statistical difference was detected between groups. Serum levels of AN were not found to be associated with age, age at onset of disease and disease duration. It was demonstrated that as levels of CRP increased, levels of AN decreased in psoriasis group. As PASI increased, a significant statistically difference was observed in levels of serum AN levels. No statistical difference was detected between PASI and body mass index.
Conclusion
Serum levels of AN in psoriasis may be an indicator of comorbidities such as metabolic syndrome. Also it can be used for assessing the severity of disease in psoriasis. But, for assessing the role of AN in the pathogenesis of psoriasis and to clarify this association, studies in different clinical models are needed.

Keywords: psoriasis, PASI, body mass index, adiponectin

Psoriaziste adiponektin düzeyi ve hastalık şiddeti ile ilişkisi

Seher Bilgili Tutkun1, Ülker Gül2, Serpil Erdoğan3, Arzu Kılıç2
1Bursa Devlet Hastanesi, Dermatoloji Bölümü
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği
3Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü

Amaç:
Psoriazis patogenezi tam olarak anlaşılamamış kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Adipositlerden üretilen adiponektinin (AN) antidiyabetik, antiaterojenik ve antiinflamatuvar etkileri olduğu gösterilmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda metabolik sendrom düşük AN düzeyi ile ilişkilendirilmiştir. Literatürde az sayıda çalışmada psoriaziste AN düzeyi araştırılmıştır. Çalışmamızda psoriazisli olgularda AN düzeyini ve hastalık şiddeti ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem:
Çalışmamıza 46 psoriazis vulgarisli hasta ile, yaş ve cinsiyet uyumlu 40 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Hastaların dermatolojik muayeneleri yapıldı ve psoriazis alan ve şiddet indeksi (PAŞİ) hesaplandı. Her 2 grupta demografik özellikler sorgulandı ve vücut kitle indeksi belirlendi. Serum AN ve CRP düzeyleri her iki grupta ölçüldü ve istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular:
Ortalama serum AN düzeyleri hasta grubunda kontrol grubuna göre daha düşük saptandı; ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi. Serum AN düzeyi yaş, hastalık başlangıç yaşı ve hastalık süresi ile ilişkili bulunmadı. Psoriazis hastalarında CRP arttıkça, serum AN düzeyinin düştüğü tesbit edildi. PAŞİ arttıkça AN düzeyinde istatistiki olarak anlamlı azalma gözlendi. PAŞİ ile vücut kitle indeksi arasında istatistiki bir ilişki gözlenmedi.
Sonuç:
Psoriaziste AN düzeyi, metabolik sendrom ile birlikteliğinin bir göstergesi olabilir. Ayrıca psoriaziste hastalık şiddetinin değerlendirilmesinde de kullanılabilir; ancak adiponektinin psoriazis patogenezindeki rolü ve bu ilişkinin netlik kazanması için ayrıntılı incelemeleri içeren, farklı klinik modellerle yapılmış çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: psoriazis, PASI, vücut kitle indeksi, adiponektin

Seher Bilgili Tutkun, Ülker Gül, Serpil Erdoğan, Arzu Kılıç. Adiponectin level in psoriasis and its association with disease severity. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 17-20

Corresponding Author: Arzu Kılıç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale