E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Hemorrhagic polypoid lesion on the leg - eccrine porocarcinoma: A case report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(2): 42-44 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2024.56767

Hemorrhagic polypoid lesion on the leg - eccrine porocarcinoma: A case report

Yusuf Can Edek1, Betül Öğüt2, Esra Adışen1
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ankara, Türkiye
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, Türkiye

Eccrine porocarcinoma is a rarely seen cutaneous malignancy originating from the intraepidermal ductus of eccrine glands. The disease is characterized by nodular lesions primarily located in the lower extremities. The disease may arise de novo or develop from the background of eccrine poroma. Differential diagnoses of eccrine porocarcinoma include various benign and malignant skin conditions such as seborrheic keratosis, verruca, pyogenic granuloma, and squamous cell carcinoma. The histopathological analysis is essential to diagnosis, and dermoscopic imaging of lesions is significant. Eccrine differentiation, cellular pleomorphism, nuclear atypia, invasion in the histopathological examination; carcinoembryonic antigen and epithelial membrane antigen positivity in immunohistochemical study guides the diagnosis. Eccrine porocarcinoma may spread through lymphatic vessels, and therefore it is essential to perform regional lymph node examination and use appropriate imaging methods in patients. The main treatment option for eccrine porocarcinoma is wide surgical excision with clean margins, and excision can be curative in 80% of patients.

Keywords: Eccrine, porocarcinoma, dermoscopy, dermatopathology

Bacakta kanamalı polipoid lezyon - ekrin porokarsinom: Bir olgu sunumu

Yusuf Can Edek1, Betül Öğüt2, Esra Adışen1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Ekrin porokarsinom, ekrin ter bezlerinin intraepidermal duktal kısmından gelişen nadir görülen kutanöz bir malignitedir. Hastalık özellikle alt ekstremite yerleşimli nodüler lezyonlarla karakterizedir. Ekrin porokarsinom, de novo olarak başlayabildiği gibi ekrin poroma zemininden gelişebilen olgularda mevcuttur. Hastalığın ayırıcı tanıları arasında seboreik keratoz, verruka, piyojenik granülom, skuamöz hücreli karsinom gibi bening ve malign hastalıklar yer alabilmektedir. Tanıda histopatolojik inceleme oldukça önem arz etmektedir, lezyonun dermatoskopik incelemesinin de tanı için önemi artmaktadır. Histopatolojik incelemede ekrin diferansiasyon, hücresel pleomorfizm, nükleer atipi, invazyon; immünhistokimyasal çalışmada karsinoembriyonik antijen, epitelyal membran antijeni pozitifliği tanıda yol gösterici olmaktadır. Ekrin porokarsinom lenfatik damarlar aracılığıyla metastaz yapabilmektedir ve bu nedenle hastalarda bölgesel lenf nodu muayanesinin ve gerekli görüntüleme yöntemlerinin yapılması oldukça önemlidir. Hastalığın primer tedavisi temiz sınırla, geniş cerrahi eksizyondur ve eksizyon hastaların %80’inde küratif olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekrin, porokarsinom, dermoskopi, dermatopatoloji

Yusuf Can Edek, Betül Öğüt, Esra Adışen. Hemorrhagic polypoid lesion on the leg - eccrine porocarcinoma: A case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(2): 42-44

Corresponding Author: Yusuf Can Edek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale