E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Adalimumab [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 41-44 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.59487

Adalimumab

Nilgun Atakan
Dermatologist and Venereologist, Private Practice Physician, Ankara, Turkey

Adalimumab, an entirely human monoclonal antibody, specifically blocks the cell-surface receptor relationship of tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) with p55 and p75 TNF-α, thereby suppressing the biological activity of TNF-α. It received FDA approval in 2008 for the treatment of moderate to severe psoriasis that does not respond to conventional treatments or for which these treatments are contraindicated or intolerable. Adalimumab is also indicated for the treatment of moderate to severe chronic plaque psoriasis in children aged 4 and over. Administered via subcutaneous injections, adalimumab is also suitable for intermittent use under certain conditions.

Keywords: Adalimumab, TNF-α,, psoriasis

Adalimumab

Nilgun Atakan
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı, Serbest Hekim, Ankara

Tamamı insan monoklonal antikoru olan adalimumab, spesifik olarak tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α) ile p55 ve p75 TNF-α hücre-yüzey reseptör ilişkisini bloke ederek, TNF-α’nın biyolojik aktivitesini baskılar. Konvansiyonel tedavilere yanıt vermeyen, bu tedavilerin kontrendike olduğu veya tolere edilemediği orta-şiddetli psoriasis tedavisinde 2008’de FDA onayı almıştır. Adalimumab, 4 yaş ve üzeri çocuklarda da orta ve şiddetli kronik plak tip psoriasis tedavisinde endikedir. Subkütan enjeksiyonlar şeklinde uygulanan adalimumab, belli koşullarda aralıklı kullanıma da uygun bir ajandır.

Anahtar Kelimeler: Adalimumab, TNF-α,, psoriasis

Nilgun Atakan. Adalimumab. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 41-44

Corresponding Author: Nilgun Atakan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale