E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Serum Neopterin and TNF-α Levels in Psoriasis and Their Correlation with Disease Severity [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 7-10 | DOI: 10.4274/turkderm.60243

Serum Neopterin and TNF-α Levels in Psoriasis and Their Correlation with Disease Severity

Ali Murat Ceyhan1, Mehmet Yıldırım1, Betül Mermi Ceyhan2, Recep Sütçü2
1Suleyman Demirel University Faculty Of Medicine, Department Of Dermatology, Isparta
2Suleyman Demirel University Faculty Of Medicine, Department Of Medical Biochemistry, Isparta

Background and Design: Psoriasis is a T cell-mediated autoimmune skin disease characterized by hyperproliferation of keratinocytes and accumulation of activated T cells responding to a hitherto unidentified antigenic stimulus. Tumor necrosis factor-α (TNF-α) plays an essential role in the induction and maintenance of psoriatic lesion. Neopterin is a non-specific immunological marker of cellular immune activation, which is produced by human monocytes/macrophages as a result of interferon-gamma secretion by activated T lymphocytes. The aim of the presented study was to determine the levels of serum neopterin and TNF-α in psoriatic patients and to evaluate whether Psoriasis Area correlated with Severity Index (PASI) and serum levels of neopterin and TNF-α.
Materials and Methods: Forty patients with psoriasis and thirty-seven healthy controls were included in this study. Serum neopterin and TNF-α levels in all subjects were measured by the Enzyme Immunoassay (ELISA) method. The disease severity index was assessed in psoriatic patients by means of PASI and correlation of PASI scores with serum levels of neopterin and, TNF-α was investigated..
Results: The mean values of serum neopterin levels were significantly higher in patient group compared to healthy controls (11.04±5.42 nmol/L and 5.44±2.40 nmol/L, respectively, p<0.001). The mean of serum TNF-α concentrations were also found to be significantly elevated in patients with psoriasis (8.51±2.34 pg/ml) than in controls (7.09±1.77 pg/ml, p=0.013). However, PASI scores did not significantly correlated with serum levels of neopterin and TNF-α (p>0.05, r=-0.096, r=0.089, respectively). No statistically significant correlation was found between serum neopterin levels and serum TNF-α levels (p>0.05, r=0.214).
Conclusion: These results indicate that serum neopterin and TNF-α levels may not be used as a reliable immunological marker for monitoring the severity of psoriasis.

Keywords: Psoriasis, neopterin, TNF-α

Psoriasisde Serum Neopterin ve TNF-α Düzeyleri ve Hastalık Şiddeti ile İlişkisi

Ali Murat Ceyhan1, Mehmet Yıldırım1, Betül Mermi Ceyhan2, Recep Sütçü2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Isparta

Amaç: Psoriasis, henüz tam olarak tanımlanamamış bir antijenik uyarana yanıt olarak artmış keratinosit proliferasyonu ve aktive olmuş T hücre birikimi ile karakterize T hücre aracılı otoimmün bir deri hastalığıdır. Psoriatik lezyonun oluşumunda ve devamında tümör nekrozis faktör-α (TNF-α) oldukça önemli rol oynamaktadır. Neopterin hücresel immün aktivasyonun spesifik olmayan immünolojik belirteci olup; T lenfositlerden salınan interferon gama’nın oluşturduğu uyarıya yanıt olarak insan monosit ve makrofajlarında üretilmektedir. Bu çalışmada, psoriasisli hastalarda serum neopterin ve TNF-α düzeylerini araştırmayı ve PASI (Psoriasis Area and Severity Index) ile aralarında korelasyon olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 40 psoriasisli hasta ve 37 sağlıklı birey dahil edildi. Tüm bireylerde serum neopterin ve TNF-α düzeyleri Enzyme Immunoassay (ELİSA) yöntemi ile ölçüldü. Psoriasisli hastalarda PASI skorlaması yapıldı ve serum neopterin ve TNF-α düzeyleri ile PASI skoru arasında korelasyon araştırıldı.
Bulgular: Psoriasisli hastalarda ortalama serum neopterin düzeyleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek idi (sırasıyla 11,04±5,42 nmol/L ve 5,44±2,40 nmol/L, p<0,001). Ortalama serum TNF-α konsantrasyonları da psoriasisli hastalarda (8,51±2,34) kontrol grubuna (7,09±1,77 pg/ml) kıyasla anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0,013). Fakat serum neopterin ve TNF-α düzeyleri ile PASI skoru arasında anlamlı korelasyon yok idi (p>0,05 sırası ile r=-0,096 ve r=0,089). Serum neopterin düzeyleri ile serum TNF-α düzeyleri arasında da anlamlı bir korelasyon saptanmadı (p>0,05, r=0,214).
Sonuç: Çalışmanın sonuçları serum neopterin ve TNF-α düzeylerinin psoriasisde hastalık şiddetini yansıtması açısından güvenilir bir laboratuvar belirteci olarak kullanılamayacağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, neopterin, TNF-α

Ali Murat Ceyhan, Mehmet Yıldırım, Betül Mermi Ceyhan, Recep Sütçü. Serum Neopterin and TNF-α Levels in Psoriasis and Their Correlation with Disease Severity. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 7-10

Corresponding Author: Ali Murat Ceyhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale