E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Efficiency of ablative fractional Er: YAG (Erbium: Yttrium-Aluminum-Garnet) laser treatment of epidermal and dermal benign skin lesions: A retrospective study [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 31-38 | DOI: 10.4274/turkderm.62333

Efficiency of ablative fractional Er: YAG (Erbium: Yttrium-Aluminum-Garnet) laser treatment of epidermal and dermal benign skin lesions: A retrospective study

Erol Koç, Yıldıray Yeniay, Hakan Yeşil, Ercan Çalışkan, Gürol Açıkgöz
Department Of Dermatology, Gulhane School Of Medicine, Ankara, Turkey

Background: Er: YAG lasers are precise ablation systems used in the treatment epidermal and dermal benign skin lesions. In this study, we restrospectively analysed efficiency of Er: YAG laser therapy in the treatment of epidermal and dermal benign skin lesions.
Materials and Methods: We retrospectively investigated our clinical records of 116 patients treated with Er: YAG laser between April 2011 and April 2013. The clinical records of 103 patients (47 men, 56 women) were included in our study. Of these 103 patients included in the study were xanthelasma, solar lentigo, epidermal nevus, seborrheic keratosis, nevus of ota, syringoma, cafe au lait macules (CALM) and other than these. Treatment parameters, demographic features and before and after photographs of the lesions were investigated from patients’ records in order to evaluate efficiency of Er: YAG laser therapy.
Results: Of these 103 patients included in the study were evaluated in 8 groups, described as xanthelasma (n=21), syringoma (n=17), solar lentigo (n=16), epidermal nevus (n=11), seborrheic keratosis (n=9), nevus of ota (n=5), CALM (n=3) and other than these (n=21). In the Er: YAG laser treatment, the average energy flow was 3-7 J/cm2, the average pulse duration was 300 ms, the average number of passes was 3-5 repeat, and the average pulse frequency was 3-7 Hz. While 4.9% of the patients showed no improvement, 59.2% showed marked improvement, 26.2% showed moderate improvement and 9.7% showed mild improvement. Treatment responses in xanthelasma, syringoma, epidermal nevus, solar lentigo and CALM lesions were statistically significant. Observed side effects were hyperpigmentation in 4 patients, hypopigmentation in 3 patients, hypertrophic scar in 2 patients and persistent erythema in one patient and the treatment was well tolerated by all the patients.
Conclusion: Er: YAG laser is an effective and safe treatment option in the treatment of benign skin lesions especially in epidermal lesions.

Keywords: Epidermal-dermal lesions, laser, Er: YAG laser, treatment

Epidermal ve dermal benin deri lezyonlarında ablatif fraksiyonel Er: YAG (Erbium: Yttrium-Aluminum-Garnet) lazer tedavisinin etkinliği: Retrospektif çalışma

Erol Koç, Yıldıray Yeniay, Hakan Yeşil, Ercan Çalışkan, Gürol Açıkgöz
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Epidermal ve dermal benin deri lezyonlarının tedavisinde en ideal ablazyon yöntemlerinden biri Er: YAG lazer sistemleridir. Bu çalışmada epidermal ve dermal benin deri lezyonlarında Er: YAG lazer tedavisinin etkinliğini retrospektif olarak araştırdık.
Yöntem ve Gereçler: Kliniğimizde Nisan 2011 – Nisan 2013 dönemleri arasında epidermal ve dermal benin deri lezyonları nedeniyle Er: YAG lazer tedavisi uyguladığımız 116 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bu değerlendirmede 103 hastanın (47 erkek, 56 kadın) verileri çalışma için uygun görüldü. Çalışmaya alınan 103 hastanın lezyonları ksantelezma, solar lentigo, epidermal nevüs, seboreik keratoz, ota nevüs, siringoma, cafe au lait makülleri (CALM) ve diğer lezyonlar şeklindeydi. Hastaların dosyalarından tedavi parametreleri, demografik özellikleri, tedavi öncesi ve sonrası fotoğrafları incelenerek Er: YAG lazer tedavisinin etkinliği değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 103 hastada lezyonlar; ksantelezma (n=21), siringoma (n=17), solar lentigo (n=16), epidermal nevüs (n=11), seboreik keratoz (n=9), ota nevüs (n=5), CALM (n=3) ve diğer lezyonlar (n=21) olmak üzere 8 grup altında değerlendirildi. Er: YAG lazer tedavisi uygulanan ortalama enerji akımı 3-7 J/cm2, ortalama atım süresi 300 ms, ortalama geçiş sayısı 3-5 tekrar ve ortalama atım frekansı 3-7 Hz idi. Hastaların %59,2’sinde belirgin düzelme, %26,2’sinde orta derecede düzelme ve %9,7’sinde hafif düzelme saptanırken, %4,9’unda düzelme saptanmadı. Tedavi yanıtları ksantelezma, solar lentigo, epidermal nevüs, siringoma ve CALM hastalarında istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Gözlenen yan etkiler ise, 4 hastada hiperpigmentasyon, 3 hastada hipopigmentasyon, 2 hastada hipertrofik skar ve 1 hastada kalıcı eritem olup, tedavi tüm hastalar tarafından iyi tolere edildi.
Sonuç: Er: YAG lazer, özellikle epidermal yerleşimin ön planda olduğu benin deri lezyonlarının tedavisinde etkili ve güvenilir bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Epidermal-dermal lezyonlar, Lazer, Er: YAG lazer, tedavi

Erol Koç, Yıldıray Yeniay, Hakan Yeşil, Ercan Çalışkan, Gürol Açıkgöz. Efficiency of ablative fractional Er: YAG (Erbium: Yttrium-Aluminum-Garnet) laser treatment of epidermal and dermal benign skin lesions: A retrospective study. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 31-38

Corresponding Author: Erol Koç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale