E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Investigation of the knowledge level, attitudes, and behaviors about sun protection and sunscreen in adolescent athletes [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(2): 75-80 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.62372

Investigation of the knowledge level, attitudes, and behaviors about sun protection and sunscreen in adolescent athletes

Havva Hilal Ayvaz1, Hüseyin Tolga Acar2, Sabriye Ercan2, Cem Çetin2
1Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Isparta, Turkey
2Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Sports Medicine, Isparta, Turkey

Background and Design: This study aims to evaluate the knowledge level of adolescent licensed athletes between the ages of 12 and 18 years about sun protection and sunscreen use.
Materials and Methods: In our province, 644 adolescents engaged in sports under license were included in the study. Samples were selected by the stratification method. The questionnaires were filled by face-to-face interview techniques in the athletes’ training environment. Demographic data of the participants were recorded. Then, the participants were administered the Sun Protection and Use of Sunscreen Change Stages scales and Sun Protection Behavior scale, Sun Protection Decision Balance scale, Sun Protection Self-Efficacy scale, which were prepared based on the transtheoretical model (TTM) theory. Adolescent athletes were divided into two groups according to the place where they train/match as “Indoor” (Groupindoor) and “Outdoor” (Groupoutdoor) athletes.
Results: While 59% (n=380) of the athletes participate in training/competition indoors (Groupindoor), 41% (n=264) of the athletes participate in outdoors (Groupoutdoor). According to TTM; 60.2% (n=388) of the athletes are at the stage of “precontemplation”, and 12.7% (n=82) of the Sun Protection Change Stages are “maintenance”. On the other hand, it was determined that 69.1% (n=445) of the athletes were in the step of “precontemplation”, and 10.7% (n=69) of the “maintenance” step of the use of sunscreen change stage scale. The scale results administered to adolescent athletes did not differ between the groups (p˃0.05).
Conclusion: In light of the data we obtained from our study, it was determined that the adolescent age group athletes have a low level of knowledge about sun protection, sunscreen use, and skin cancer, regardless of sports discipline in the outdoors or indoors. We recommend training and counseling for all adolescent athletes about the harmful effects of the sun.

Keywords: Adolescent, skin neoplasms, transtheoretical model, sunscreens

Adölesan sporcularda güneşten korunma ve güneş kremi ile ilgili bilgi düzeyi, tutum ve davranışların araştırılması

Havva Hilal Ayvaz1, Hüseyin Tolga Acar2, Sabriye Ercan2, Cem Çetin2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı, Isparta

Amaç: Bu çalışmada, 12-18 yaş arası adölesan lisanslı sporcuların güneşten korunma ve güneş koruyucu kullanımı ile ilgili bilgi düzeylerini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: İlimizde, lisanslı olarak spor yapan 644 adölesan çalışmaya dahil edilmiştir. Örneklem; tabakalama yöntemi ile seçilmiştir. Anketler sporcuların antrenman yaptıkları ortamda, yüz yüze görüşme tekniği ile doldurulmuştur. Katılımcıların; demografik verileri kaydedilmiştir. Ardından katılımcılara, transteoretik model (TTM) kuramı baz alınarak hazırlanan; Güneşten Korunma ve Güneş Koruyucu Kullanma Değişim Aşamaları ölçekleri ile Güneşten Korunma Davranış ölçeği, Güneşten Korunma Karar Dengesi ölçeği, Güneşten Korunma Öz Yeterlilik ölçeği uygulanmıştır.
Bulgular: Sporcuların %59’u (n=380) iç mekanda (Grupkapalı), %41’i (n=264) dış mekanda (Grupaçık) antrenmana/müsabakaya katılmaktadır. TTM’ye göre; sporcuların %60,2’si (n=388) Güneşten Korunma Değişim Aşamalarının “düşünmeme”, %12,7’si (n=82) “sürdürme” basamağındadır. Diğer taraftan; sporcuların %69,1’inin (n=445) Güneş Koruyucu Kullanma Değişim Aşamalarının “düşünmeme”, %10,7’sinin (n=69) “sürdürme” basamağında olduğu tespit edilmiştir. Adölesan sporculara uygulanan ölçek sonuçlarında gruplar arasında fark belirlenmemiştir (p>0,05).
Sonuç: Çalışmamızdan elde ettiğimiz veriler ışığında, açık ya da kapalı alanda spor yapmaktan bağımsız olarak, adölesan yaş grubundaki sporcuların güneşten korunma, güneş koruyucu kullanımı ve deri kanseri konusunda bilgi düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Öncelikle dış mekan sporcuları olmak üzere tüm adölesan sporculara, güneşin zararlı etkileri hakkında eğitim ve danışmanlık yapılmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, deri neoplazmları, transteoretik model, güneş koruyucular

Havva Hilal Ayvaz, Hüseyin Tolga Acar, Sabriye Ercan, Cem Çetin. Investigation of the knowledge level, attitudes, and behaviors about sun protection and sunscreen in adolescent athletes. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(2): 75-80

Corresponding Author: Havva Hilal Ayvaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale