E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Content analysis of Turkish professional dermatologist accounts on Instagram, a social media platform [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(2): 30-34 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.64022

Content analysis of Turkish professional dermatologist accounts on Instagram, a social media platform

Fatmagül Gülbaşaran1, Özlem Özbağçıvan1, İrem Kula1, Cansu Şahin2
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İzmir, Türkiye
2Private Dermatology Clinic, İstanbul, Türkiye

Background and Design: Social media has gained widespread prominence in contemporary society and has significantly impacted various critical aspects of healthcare. While Instagram was initially a platform for social interaction, it has gradually gained recognition in professional fields, including healthcare. This study aimed to analyze the content of popular professional dermatologist accounts on Instagram in Türkiye.
Materials and Methods: Based on a sample of 34 dermatologist accounts with the highest number of followers, the study investigated several key parameters related to the content and account characteristics of accounts that publicly share information about dermatology.
Results: Most dermatologists (29, 85.2%) were specialist physicians working in private practices. Aesthetic and cosmetic dermatology content prevailed across categories compared to medical dermatology (p<0.05). There were significant correlations between the number of followers and factors such as the total post count, the presence of cosmetic product recommendations, the sharing of procedure-related media, the use of reel videos, and the gender of the dermatologist [with a preference for female practitioners (p<0.05)]. While some accounts (17.6%) included medical treatment recommendations along with the specific drug name, 35.2% (12) included specific cosmetic product recommendations. Current literature was shared only in 3 accounts (8.8%). Most dermatologists (85.2; 29%) also shared social posts unrelated to medicine. In terms of the number, the most shared content was also paramedical (social) posts with a median value of 4 (1-8) (in the last ten posts).
Conclusion: This study provides valuable insights into Turkish dermatologists’ online presence and content preferences on Instagram and sheds light on how healthcare professionals interact with their audience and share information.

Keywords: Cosmetic, dermatologist, dermatology, Instagram, social media

Sosyal medya platformu Instagram’da Türk profesyonel dermatolog hesaplarının içerik analizi

Fatmagül Gülbaşaran1, Özlem Özbağçıvan1, İrem Kula1, Cansu Şahin2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2Özel Klinik, İstanbul

Amaç: Sosyal medya, çağdaş toplumda yaygın bir önem kazanmış ve sağlık hizmetlerinin çeşitli kritik yönlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Instagram başlangıçta bir sosyal etkileşim platformu iken, sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere profesyonel alanlarda giderek kabul görmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de Instagram’daki popüler profesyonel dermatolog hesaplarının içeriklerini analiz etmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, en yüksek takipçi sayısına sahip 34 dermatolog hesabı örneklemine dayanarak, dermatoloji hakkında kamuya açık bilgi paylaşan bu hesapların içeriği ve hesap özellikleri ile ilgili çeşitli önemli parametreler incelenmiştir.
Bulgular: Hesapları incelenen dermatologların çoğunluğu (%85,2) kendi kliniğinde çalışan uzman hekimlerdi. Estetik ve kozmetik dermatoloji paylaşımları, tıbbi dermatoloji paylaşımlarına kıyasla daha baskın idi (p<0,05). Takipçi sayısı ile toplam gönderi sayısı, kozmetik ürün önerilerinin varlığı, yapılan uygulamaları gösteren medya paylaşımı, reels videoların kullanımı ve dermatoloğun cinsiyeti (kadın dermatologların daha çok tercih edilmesi) gibi faktörler arasında anlamlı korelasyonlar tespit edilmiştir (p<0,05). Hesapların %17,6’sı ilaç adını içerir şekilde tıbbi tedavi önerilerini içerirken, hesapların %35,2’sinde spesifik kozmetik ürün önerileri bulunmakta idi. Sadece 3 hesapta (%8,8) güncel literatür paylaşımına rastlandı. Dermatologların çoğunluğu (85,2; %29) tıp ile ilişkisiz sosyal gönderiler de paylaşmakta idi. Sayı olarak en çok paylaşılan içerik de paramedikal (sosyal) gönderiler olup, güncel 10 paylaşım içinde ortanca değeri 4 (1-8) olarak belirlenmiştir.
Sonuç: Bu çalışma, Türk dermatologlarının Instagram’daki çevrimiçi varlığı ve içerik tercihleri hakkında değerli bilgiler sunmaktadır. Sağlık profesyonellerinin izleyici kitlesi ile nasıl etkileşimde bulunduğu ve bilgi paylaştığı konusunda literatüre aydınlatıcı bilgiler sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kozmetik, dermatolog, dermatoloji, Instagram, sosyal medya

Fatmagül Gülbaşaran, Özlem Özbağçıvan, İrem Kula, Cansu Şahin. Content analysis of Turkish professional dermatologist accounts on Instagram, a social media platform. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(2): 30-34

Corresponding Author: Fatmagül Gülbaşaran, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale