E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Effectiveness of Intense Pulsed Light treatment in solar lentigo: a retrospective study [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 39-42 | DOI: 10.4274/turkderm.65148

Effectiveness of Intense Pulsed Light treatment in solar lentigo: a retrospective study

İlgen Ertam1, Bengü Gerçeker Türk1, Işıl Kılınç Karaarslan1, İdil Ünal1, Sibel Alper2
1Ege University Medical Faculty, Department of Dermatology and Venereology, Izmir, Turkey
2İstanbul Bilim University, Department of Dermatology and Venereology, Istanbul, Turkey

Intense Pulsed Light (IPL); is a light system of 500-1200 nm wavelength which is used for the treatment of hair removal, hyperpigmentation, non-ablative skin resurfacing and superficial vascular lesions. The mechanism of action is thought to be the focal epidermal coagulation due to selective photothermolysis in the epidermal keratinocytes and melanocytes. A variety of laser systems can be used in the treatment of lsolar entigo. The aim of this study is to investigate the effectiveness of IPL in solar lentigo.
Materials and Methods:
The archives of Cosmetology Unit retrospectively reviewed for the patients with the diagnosis of solar lentigo from March 2007 to November 2010. There were 139 files of patients who were diagnosed as solar lentigo clinically and dermoscopically and treated by IPL (L900 a & m IPL). Informed consent was taken from all patients. Among them, 42 patients who had come to controls regularly and had photographed before and after treatment included into the study.
Results:
A total of 52 lesions of 42 female and 1 male patient included into the study. Patients’ mean age was 42±9.6 years, ranging between 33 to 88. Of the lesions, 27 lesions(51.9%) were on cheek, 7 lesions (13.5%) were on zygoma, 6 lesions (11.5%) were on chin, 4 lesions (7.7%) were on hands, 4 lesions (7.7%) were on forehead, 2 lesions(3.8%) were on nose, 2 lesions (3.8%) were on forearm. The mean number of sessions was 3.28 ranging between 1 and 7. After treatment, improvement was over 75% in 57,7% lesions, 50-75% in 17.3% of the lesions, 25-50% in 17.3% of the lesions, under 25% in 7.7% of the lesions.
Conclusion:
According to the results of our work, IPL can be accepted as an effective, cheap and safety method in terms of its side effects in treatment of solar lentigo.

Keywords: IPL, solar lentigo, treatment

Solar lentigoda yoğun atımlı ışık (Intense Pulse Light) tedavisinin etkinliği: Retrospektif çalışma

İlgen Ertam1, Bengü Gerçeker Türk1, Işıl Kılınç Karaarslan1, İdil Ünal1, Sibel Alper2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir
2İstanbul Bilim Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş:
Intense Pulsed Light (IPL); epilasyon, hiperpigmentasyon, non-ablatif deri yenileme, yüzeyel vasküler lezyonların tedavisinde kullanılan, dalga boyu 500-1200 nm arasında değişen bir ışık sistemidir. IPL’in etki mekanizmasının epidermal keratinosit ve melanositlerdeki selektif fototermolize bağlı gerçekleşen fokal epidermal koagülasyon olduğu düşünülmektedir. Solar lentigo tedavisinde çeşitli lazer sistemleri kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı solar lentigoda IPL ‘in etkinliğini araştırmaktır.
Yöntem ve Araçlar:
Kozmetoloji Ünitesi’nin Mart 2007-Kasım 2010 tarihleri arasındaki arşivi solar lentigo tanılı olgular için retrospektif olarak tarandı. Klinik ve dermoskopik olarak solar lentigo tanısı almış ve IPL (L900 A&M IPL) tedavisi uygulanmış 139 hasta dosyası incelendi. İşlem öncesinde bilgilendirilmiş onamları alınmıştı. Bunlar arasından tedavi öncesi ve sonrasında fotoğrafları çekilmiş, kontrollerine düzenli gelmiş olan 42 hasta çalışmaya dahil edildi.
Bulgular:
Çalışmaya 41 kadın, 1 erkek toplam 42 hastanın 52 lezyonu alındı. Hastaların yaş ortalamaları 42±9,6, yaş aralığı 33-80 idi. Lezyonların 27’si (%51,9) yanakta, 7’si (%13,5) zigomatik alanda, 6’sı (%11,5) çenede, 4’ü (%7,7) alında, 4’ü (%7,7) el sırtında, 2’si (%3,8) burunda, 2’si (%3,8) kolda yerleşim göstermekteydi. IPL seans sayısı 1-7 seans (ort: 3.28) arasında değişmekteydi. Tedavi sonrası iyileşme 30 lezyonda (%57,7) %75 üzerinde, 9 lezyonda (%17,3) %50-75 arası, 9 lezyonda (% 17,3) %25-50 arası, 4 lezyonda (% 7,7) %25 altındaydı.
Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre, IPL, solar lentigo tedavisinde etkili, ucuz ve yan etki açısından güvenli bir yöntem olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler: IPL, solar lentigo, tedavi

İlgen Ertam, Bengü Gerçeker Türk, Işıl Kılınç Karaarslan, İdil Ünal, Sibel Alper. Effectiveness of Intense Pulsed Light treatment in solar lentigo: a retrospective study. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 39-42

Corresponding Author: Bengü Gerçeker Türk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale