E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A comparative study of tangential or vertical application of spray cryotherapy in warts treatment [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(1): 15-20 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2024.65392

A comparative study of tangential or vertical application of spray cryotherapy in warts treatment

Seda Yıldız Yeşildağ1, Tuğrul Dereli2
1İskenderun Gelişim Hospital, Clinic of Dermatology and Venereal Diseases, Hatay, Türkiye
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereal Diseases, İzmir, Türkiye

Background and Design: Cryotherapy is an easy-to-apply and effective method in the treatment of warts. Numerous studies have been conducted on the effectiveness of cryotherapy in treating warts. However, in the literature, there is no comparative study on the treatment success, side effects, and superiority of vertical or tangential application to each other in spray cryotherapy. This study aims to compare both methods and to determine the ideal method for increasing patient compliance and treatment success in cryotherapy.
Materials and Methods: Between December 2014 and March 2016, 25 volunteer patients with 173 warts on both hands were applied spray cryotherapy with the vertical method in one hand and tangential method in the other. The patients were evaluated in terms of both treatment success and side effects at three-week intervals.
Results: The two methods did not differ in therapeutic efficacy (p>0.05). There was no difference between the two methods in terms of bullae (p=0.515) and hypopigmentation (p=0.709) formation. When the pain scores of two spray methods warts were compared according to warts diameters, the tangential application’s pain score was lower in warts smaller than 2.5 mm (p=0.031). There was no significant difference in warts of other diameters (between 2.6-5.0 mm and greater than 5.0 mm) (p>0.05). Warts requiring three sessions of treatment (20/173) were compared in each session for pain scores. Regardless of the method, a significant decrease in pain score was found in each consecutive session (p<0.05).
Conclusion: This is the first study to compare spray cryotherapy’s vertical or tangential application to the lesion. Based on the data of this study, tangential spray application is more comfortable than vertical application. Cryotherapy may be a more widely used method if tangential spray freezing becomes common.

Keywords: Cryotherapy, pain, wart

Verruka tedavisinde sprey kriyoterapinin tanjansiyel veya vertikal uygulanmasının karşılaştırılması

Seda Yıldız Yeşildağ1, Tuğrul Dereli2
1İskenderun Gelişim Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü, Hatay, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Kriyoterapi verruka vulgaris tedavisinde kolay uygulanabilen, etkili bir yöntemdir. Verruka tedavisinde kriyoterapinin etkinliği ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Ancak literatürde, sprey kriyoterapinin vertikal (tam karşıdan) veya tanjansiyel (teğetsel) uygulamasının tedavi başarısı, yan etkileri ve birbirlerine üstünlükleri ile ilgili karşılaştırmalı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada her iki yöntem karşılaştırılıp, kriyoterapide hasta uyumu ve tedavi başarısının artırılması için ideal yöntemin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Aralık 2014-Mart 2016 ayları arasında hastanemizin Deri ve zührevi hastalıklar anabilim dalının küçük müdahale biriminde her iki elinde toplam 173 verruka vulgarisi bulunan 25 gönüllü hastanın bir elindeki verrukalara vertikal, diğer elindeki verrukalara tanjansiyel yöntemle sprey kriyoterapi uygulanmıştır. Hastalar üçer hafta aralarla yapılan vizitlerde hem tedavi başarısı hem de yan etkiler açısından değerlendirilmiştir.
Bulgular: Her iki yöntem arasında etkinlik açısından bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Her iki yöntem arasında bül (p=0,515) ve hipopigmentasyon (p=0,709) oluşumu açısından da bir fark saptanmamıştır. Verrukalar boyutlarına göre sınıflandırılıp ağrı skorları karşılaştırıldığında 2,5 mm’den küçük verrukalarda tanjansiyel uygulamada ağrı skoru vertikale göre düşük bulundu (p=0,031). Diğer boyutlarda (2,6-5,0 mm arası ve 5,0 mm’den büyük) verrukalarda anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Üç seans tedavi gerektiren verrukaların (20/173), her bir seanstaki ağrı skorları karşılaştırılmıştır. Yöntem farklılığı gözetmeden üç ölçüm arasında (giderek azalan) anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç: Bu çalışma, sprey kriyoterapinin lezyona vertikal veya tanjansiyel uygulamasının karşılaştırıldığı ilk çalışmadır. Bu araştırmadaki verilere dayanarak verruka vulgaris tedavisinde tanjansiyel uygulama, vertikal uygulamaya göre daha konforludur. Tanjansiyel uygulamanın yaygınlaşması ile kriyoterapi daha çok tercih edilen bir yöntem haline gelecektir.

Anahtar Kelimeler: Kriyoterapi, ağrı, verruka

Seda Yıldız Yeşildağ, Tuğrul Dereli. A comparative study of tangential or vertical application of spray cryotherapy in warts treatment. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(1): 15-20

Corresponding Author: Seda Yıldız Yeşildağ, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale