E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Frequncy of nuchal nevus flammeus in patients with alopecia areata [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(2): 92-94 | DOI: 10.4274/turkderm.66934

Frequncy of nuchal nevus flammeus in patients with alopecia areata

Şenay Ağirgöl1, Hatice Nur Azaklı2, Yalçın Baş3, Emine Derviş4
1Department Of Dermatology, Milas State Hospital, Istanbul, Turkey
2Bağcılar Training And Research Hospital, Department Of Dermatology, Istanbul, Turkey
3Department Of Dermatology, Gaziosmanpaşa University Faculty Of Medicine, Tokat, Turkey
4Department Of Skin And Venereal Diseases, Kafkas University, Faculty Of Medicine, Kars, Turkey

Aim: There are only a few studies showing the increased frequency of nuchal nevus flammeus (NNF) in patients with alopecia areata (AA) when compared to the healthy population. Due to the fact that there are no studies conducted in our country regarding this topic, we aimed at investigating the NNF frequency in AA cases and evaluating the association of NNF with disease duration and severity.
Materials and methods: A total of 156 patients (F/M: 59/97; age range: 3-59 years) diagnosed with alopecia areata and 200 healthy controls (F/M: 91/109; age range: 3-60 years) were enrolled into the study. Patients were reviewed for disease type, duration, severity, age of onset, nail findings and family history. All study individuals were dermatologically examined for NNF.
Results: NNF was diagnosed in 27 (17%) alopecia areata patients and 20 (10%) controls with a statistically significant difference (p=0.049). The frequency of NNF was significantly higher in patients with longer disease duration (p=0.024).
Conclusion: These results conclude that NNF is more frequent in patients with alopecia areata and the presence of NNF might indicate a poor prognosis.

Keywords: Alopecia areata, nevus flammeus, prognosis

Alopesi areatada nukal nevüs flammeus sıklığı

Şenay Ağirgöl1, Hatice Nur Azaklı2, Yalçın Baş3, Emine Derviş4
1Milas Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Muğla, Türkiye
2Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
4Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

Amaç: Alopesi areatalı (AA) hastalarda nukal nevus flammeus (NNF) sıklığının normal topluma oranla daha yüksek olduğunu gösteren az sayıda çalışma mevcuttur. Ülkemizde ise bu konuda daha önce yapılmış araştırma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada AA olgularında NNF sıklığının araştırılması ve hastalık süre ve şiddeti ile NNF ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve yöntem: Alopesi areata tanısı alan 3-59 yaşlarında 97 erkek, 59 kadın toplam 156 hasta ve yaşları 3 ila 60 arasında değişen 109 erkek, 91 kadın toplam 200 kontrol bireyi çalışma kapsamına alındı. Alopesi areatalı hastalar hastalık tipi, süresi, şiddeti, başlangıç yaşı, tırnak bulguları ve aile öyküsü açısından değerlendirildi. Tüm çalışma ve kontrol bireylerinin NNF açısından dermatolojik muayeneleri yapıldı.
Bulgular: Alopesi areatalı 27 hastada (%17) ve 20 kontrol bireyinde (%10) NNF tespit edildi ve aradaki farkın anlamlı olduğu görüldü (p=0,049). Hastalık süresi uzun olgularda NNF sıklığı anlamlı ölçüde yüksekti. (p=0,024)
Sonuç: Alopesi areatalı hastalarda NNF’a daha sık rastlandığı ve NNF varlığının kötü prognoza işaret edebileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: alopesi areata, nevüs flammeus, prognoz

Şenay Ağirgöl, Hatice Nur Azaklı, Yalçın Baş, Emine Derviş. Frequncy of nuchal nevus flammeus in patients with alopecia areata. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(2): 92-94

Corresponding Author: Şenay Ağirgöl, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale