E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Importance of Psychosomatic Approach For Dermatological Diseases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 7-9 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s7

Importance of Psychosomatic Approach For Dermatological Diseases

Mine Özmen

Within psychosomatic approach, patients are evaluated with a multifaceted holistic approach regarding his personality characteristics, his relations with social environment and psychiatric comorbidity in the context of a positive patient-physician relationship. There is a bi-directional relationship between the patients’ minds and dermatological diseases; there are a wide variety of factors that cause dermatological disease and dermatological lesions effects persons in many ways. Personality characteristics effect how a person perceives his dermatological illness, adaptation to illness and the course of the illness. In a similar way, psychiatric disorders may be precipitated secondary to the dermatological diseases. Therefore, the management of patients with psychocutaneous diseases necessitates a comprehensive evaluation that moves beyond the visible lesion. Treating these patients with a multidisciplinary team that includes psychiatrist, clinical psychologists and psychotherapists besides dermatologists will increase the quality of health in these patients.

Keywords: Dermatoses, psychosomatic approach, holistic approach

Dermatolojik Hastalıklarda Psikosomatik Yaklaşımın Önemi

Mine Özmen
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Psikosomatik yaklaşımda hastanın olumlu bir hasta hekim ilişkisinin içerisinde kişilik özelliklerinin, sosyal çevre ile ilişkilerinin anlaşılmasını, psikiyatrik komorbiditenin değerlendirilebilmesini içeren çok yönlü ütüncül bir yaklaşımla ele alınması amaçlanır. Hastanın zihinsel yapısı/kişilik özellikleri ve deri hastalıkları arasında çift yönlü bir ilişki mevcuttur; çok çeşitli etkenler dermatolojik hastalığa neden olabileceği gibi, dermatolojik lezyonlar da kişiyi pek çok açıdan etkiler. Kişilik özellikleri deri hastalıklarını algılayış biçimini, hastalığa ve tedaviye uyumu, seyri etkileyebilir. Benzer biçimde deri lezyonlarına bağlı olarak psikiyatrik durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle dermatoz gelişen hastaların psikosomatik yönetimi yalnızca görünen lezyonların dışında kapsamlı bir kavrayış gerektirmektedir. Hastaların dermatologların yanısıra, psikiyatristlerin, klinik psikologların, psikoterapistlerin de bulunduğu bir ekiple işbirliği içerisinde izlenmesi yaşam kalitelerine olumlu etki yapacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dermatozlar, psikosomatik yaklaşım, bütüncül yaklaşım

Mine Özmen. Importance of Psychosomatic Approach For Dermatological Diseases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 7-9

Corresponding Author: Mine Özmen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale