E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The amazing miniorgan: Hair follicle [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 2-5

The amazing miniorgan: Hair follicle

Çiler Çelik Özenci
Department Of Histology And Embryology, Akdeniz University Faculty Of Medicine, Antalya, Turkey

Hair is a primary characteristic of mammals, and exerts a wide range of functions including thermoregulation, physical protection, sensory activity, and social interactions. The hair shaft consists of terminally differentiated keratinocytes that are produced by the hair follicle. Hair follicle development takes place during fetal skin development and relies on tightly regulated ectodermal–mesodermal interactions. Hair follicles form during embryonic development and, after birth, undergo recurrent cycling of growth (anagen), apoptosis-driven regression (catagen), and relative quiescence (telogen). As a functional mini-organ, the hair follicle develops in an environment with dynamic and alternating changes of diverse molecular signals. Our molecular understanding of hair follicle biology relies heavily on genetically engineered mouse models with abnormalities in hair structure, growth, and/or pigmentation and significant advances have been made toward the identification of key signaling pathways and the regulatory genes involved. In this review, the basic concepts of hair follicle, a mini-complex organ, biology will be presented and its importance in clinical applications will be summarized.

Keywords: Hair follicle development, hair follicle cycle, hair follicle structure, molecular control, embryonic development, signaling pathways

Mini karmaşık organ: Kıl folikülü

Çiler Çelik Özenci
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Saç insanların birincil karakteristik özelliklerinden birisidir ve ısı düzenlenmesi, fiziksel koruma, duyusal aktivite ve sosyal ilişkiler gibi birçok durumu içeren farklı rollere sahiptir. Kıl şaftı, kıl folikülü tarafından üretilen keratinositlerden meydana gelir. Kıl folikülü gelişimi fetal deri gelişimi sürecinde meydana gelir ve ektoderm-mezoderm arasındaki karşılıklı ve çok sıkı düzenlenen etkileşime dayanır. Kıl folikülleri embriyonik gelişim sürecinde oluşur ve doğumdan sonra tekrarlayan döngülerle yenilenir; büyüme (anajen), apoptoz aracılı gerileme (katajen) ve göreceli sessizlik (telojen). Fonksiyonel bir mini-organ olarak kıl folikülü; birbirinden farklı ve dinamik değişiklikler gösteren moleküler sinyallerin etkisinde olan bir çevrede gelişir ve sürekli olarak yenilenir. Kıl folikülü biyolojisi hakkındaki moleküler bilgimizin çoğu genetiği değiştirilmiş fare modellerinden elde edilen; saç yapısı, büyümesi ve/veya pigmentasyonunda ortaya çıkan anomaliler ile ilgili bulgulara dayanmaktadır. Bu süreçte rol oynayan düzenleyici genlerin ve anahtar sinyal yolaklarının belirlenmesinde belirgin ilerlemeler kaydedilmiştir. Kıl folikülünün gelişimini ve fizyolojisini anlamak ilişkili hastalıkları anlayabilmek açısından temel oluşturur. Bu bölümde, küçük ancak karmaşık yapılı kıl folikülü biyolojisinin temel özellikleri sunulacak ve klinikteki öneminden kısaca söz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kıl folikülü gelişimi, kıl folikül döngüsü, kıl folikül yapısı, moleküler kontrol, embriyolojik gelişim, sinyal yolakları

Çiler Çelik Özenci. The amazing miniorgan: Hair follicle. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 2-5

Corresponding Author: Çiler Çelik Özenci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale