E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Photochemotherapy Less Common Indications for Use [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 120-125 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s120

Photochemotherapy Less Common Indications for Use

Dilek Bayramgürler
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kocaeli

Photo(chemo)therapy has been used successfully for the treatment of various inflammatory and pigmentary skin disorders mainly including psoriasis, atopic dermatitis, mycosis fungoides, polymorphic light eruption and vitiligo. Beside these, they are used as first-line therapy in skin conditions that are common in clinical practice although their efficacies in such diseases are not very well-known. Here the effects of photo(chemo)therapy in alopecia areata, pityriasis lichenoides, lichen planus, chronic urticaria, symptomatic dermographism, uremic pruritus, acquired perforating dermatosis and some others are discussed in light of the literature data.

Keywords: Phototherapy, photochemotherapy, narrowband ultraviolet B

Farklı Endikasyonlarda Foto(kemo)terapi

Dilek Bayramgürler
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kocaeli

Foto(kemo)terapi başta psoriasis, atopik dermatit, mikozis fungoides, polimorfik ışık erüpsüyonu ve vitiligo olmak üzere çeşitli inflamatuar deri hastalıklarının ve pigmentasyon bozukluklarının tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra pratikte sık karşılaşılan bir çok deri hastalığının tedavisinde de ilk basamaklarda kullanılmakla beraber bu hastalıklardaki etkinlikleri çok iyi bilinmemektedir. Burada foto(kemo)terapinin alopesi areata, pitriazis likenoides, liken planus, kronik ürtiker, semptomatik dermografizm, üremik kaşıntı, edinsel perforan dermatoz ve diğer bazı hastalıklardaki etkinliği litertür verileri ışığında tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fototerapi, fotokemoterapi, dar bant ultraviyole B

Dilek Bayramgürler. Photochemotherapy Less Common Indications for Use. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 120-125

Corresponding Author: Dilek Bayramgürler
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale