E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(2): 85-92

Kutanöz T hücreli lnfomalar: immünopatogenez, evrelendirmme ve prognostik faktörler

Zülal Erbağcı1
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Derinin T hücreli lenfomaları farklı biyolojik davranış biçimleri sergileyen heterojen neoplastik hastalıklardır. Etyolojileri bilinmemekle birlikte bazı otörler tarafından multifaktöryel orijin ve aşamalı gelişim hipotezi öne sürülmüştür. Kutanöz T hücreli lenfoma patogenezinde gözlenen immünolojik olaylar, sitokin veya hedef tedaviler gibi yeni tedavi stratejilerinin araştırılmasına yol açmıştır. Son zamanlarda TNM klasifikasyonu, tümör yükü indeksi ve diğer kriterlere dayanılarak tanımlanan Prognostik İndeksin, kutanöz lenfomaların prognozuyla korelasyon gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca bir çok çalışmada bazı klinik, serolojik ve immünofenotipikal prognostik göstergelerle de belirlenmiştir. Bu makalede kutanöz T hücreli lenfomaların immünopatogenezi, evrelendirmesi ve prognostik faktörler gözden geçirilmiştir.


Zülal Erbağcı. Kutanöz T hücreli lnfomalar: immünopatogenez, evrelendirmme ve prognostik faktörler. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(2): 85-92
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale