E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Review of Dermatology Associations and Their Functions on Internet [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 66-72 | DOI: 10.4274/turkderm.45.16

Review of Dermatology Associations and Their Functions on Internet

Sevda Gizlenti, Tuğba Rezan Ekmekçi, Şirin Yaşar
Depatment Of Dermatology, Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

Background and Design: Associations are the most important constituents of occupational organizations. The objective of this study was to determine dermatology associations and to investigate their structures and functions. Material and Method: Dermatology associations were reached through the internet via a search engine (www.google.com) by entering the keywords “international, Asian, European, African, and the other nationalities and races” and “dermatology, cutaneous, skin, nail, hair, skin biology, cosmetic, laser, photobiology, dermoscopy, teledermatology, dermatoallergy, dermatoimmunology, sexually transmitted disease, dermatovenerology, dermatooncology, dermatosurgery, dermatologic imaging, dermatopathology, physchodermatology” and “foundation, association, society, organization”. The associations were classified into four groups according to the entities on the particular website and publication language. Associations were searched on the “International League of Dermatology Societies (ILDS)” website in order to investigate membership status. Furthermore, we investigated history, aim, administrative structure, revenue sources, the number of members, membership requirements and benefits, training activities, periodicals, scientific working groups and social activities.
Results: One hundred ninety-four associations worldwide have been determined. The countries with a significant number of associations were the United States of America - 22, Turkey - 14, Italy - 11 and England - 9. Fifty-three associations worldwide were international and 141 were national. The countries with a higher number of international associations were the United States of America - 12 and Germany - 5. There were 72 associations with an english website, 17 with a website in both english and local language, 53 with a website in only local language, 52 without a website. From Turkey, only one association had a website in english, but none of them were international. The number of ILDS members was 131 and 12 of them were Americans. From Turkey, four associations were member of ILDS.
Conclusion: The quantity of Turkish dermatology associations is sufficient. However, we have a long way to become more efficient in educational-scientific activities and periodicals and to gain international recognition.

Keywords: National, international, dermatology associations

Dermatoloji Derneklerinin ve İşlevlerinin İnternet Ortamında İncelenmesi

Sevda Gizlenti, Tuğba Rezan Ekmekçi, Şirin Yaşar
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul

Amaç: Mesleki örgütlenmenin en önemli yapı taşlarından biri de derneklerdir. Bu çalışmada, ülkemizde ve dünyada faaliyet gösteren dermatoloji derneklerinin saptanması ve bunların genel yapısı ile faaliyetlerinin araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: İnternette arama motoruna (www.google.com) “international, Asian, European, African ve dünya ülkelerinin ve ırklarının isimleri” ile “dermatology, cutaneous, skin, nail, hair, skin biology, cosmetic, laser, photobiology, dermoscopy, teledermatology, dermatoallergy, dermatoimmunology, sexually transmitted disease, dermatovenereology, dermatooncology, dermatosurgery, dermatologic imaging, dermatopathology, psychodermatology” ve “foundation, association, society, organization” anahtar kelimeleri yazılarak Türkiye’deki ve Dünyadaki derneklere ulaşıldı. Web sayfası olup olmaması ve yayın dili açısından dernekler dört gruba ayrıldı. “International League of Dermatology Societies (ILDS) ” web sitesine girilerek derneklerin buraya üye olup olmadıkları incelendi. Ayrıca derneklerin tarihçeleri, amaçları, idari yapıları, gelir kaynakları, üye sayıları, üyelik şartları, dernek üyeliklerinin avantajları, eğitim faaliyetleri, süreli yayınları, bilimsel çalışma grupları ve sosyal faaliyetleri incelendi.
Bulgular: Dünyada 194 dermatoloji derneği saptandı. En çok derneği olan ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri (22), Türkiye (14), İtalya (11) ve İngiltere (9) idi. Bu derneklerin 53’ü uluslararası, 141’i ulusaldı. Uluslararası dernek sayısı en fazla olan ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri (12) ve Almanya (5) idi. İngilizce web sitesi olan 72, ingilizce ve anadilinde web sitesi olan 17, sadece anadilinde web sitesi olan 53, web sitesi olmayan 52 dernek saptandı. Ülkemizdeki derneklerden sadece birinin İngilizce web sitesi vardı; dört derneğin web sayfası yoktu, hiçbiri uluslararası değildi. ILDS’ye üye dernek sayısı 131’di. Bunların 12 tanesi Amerika Birleşik Devletleri’ne aitti. Ülkemizden ise dört dernek ILDS’ye üyeydi.
Sonuç: Ülkemizdeki dernek sayısı yeterlidir. Ancak uluslararası hüviyet kazanma, mali olarak güçlü yapıya sahiplik, eğitim ve bilimsel faaliyetlerde etkinlik, süreli dergilerin dermatoloji dünyasındaki yeri gibi konularda yolumuzun uzun olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Ulusal, uluslararası, dermatoloji dernekleri

Sevda Gizlenti, Tuğba Rezan Ekmekçi, Şirin Yaşar. Review of Dermatology Associations and Their Functions on Internet. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 66-72

Corresponding Author: Sevda Gizlenti, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale