E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The clinical and dermoscopic features of extremity melanomas [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 13-17 | DOI: 10.4274/turkderm.69346

The clinical and dermoscopic features of extremity melanomas

Fatma Pelin Cengiz1, Nazan Emiroğlu1, Rainer Hofmann-wellenhof2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Graz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Graz, Avusturya

Objectives: Dermoscopy is a noninvasive tool that helps to differentiate structures which can not be seen by naked eye. Dermoscopic and clinical features of malignant melanomas on the extremities are not well described in the literature. Therefore, in this study we aim to determine dermoscopic and clinical characteristics of melanoma on the extremities.
Materials and Methods: 40 patients with melanoma on the extremities were included in this study. Their dermoscopic and clinical images, histopathological and clinical data were assessed. The relations between Breslow thickness and dermoscopic characteristics were evaluated.
Results: The most frequent localization for women was lower extremities, whereas it was upper extremities for men. The most common subtype of melanoma was superficial spreading melanoma on the extremities. The mean age of patients with extremity melanoma was 56,21 ± 15,20 in men, as well as the mean age of patients with extremity melanoma was 53,09 ± 13,96 in women. The most common dermoscopic feature for extremity melanoma was irregular dots (85%). There were positive correlations between Breslow thickness and diameter, 3 or more colors in lesion, blue-white veil and lineer white streaks, respectively (p< 0.005, r= +0.462) (p< 0.001, r= +0.550) (p< 0.001, r= +0.606) (p< 0.001, r= +0.662).
Conclusions: To our knowledge, this is the first study investigating dermoscopic and clinical features in patients with extremity melanomas. We should suggest that melanomas on the lower extremities are more common in women than men and the patients with lower extremity melanomas were younger than the patients with upper extremity melanomas and there are associations between Breslow thickness and some dermoscopic characteristics.

Keywords: Dermoscopy, extremity, melanoma

Ekstremite melanomlarının klinik ve dermoskopik özellikleri

Fatma Pelin Cengiz1, Nazan Emiroğlu1, Rainer Hofmann-wellenhof2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Graz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Graz, Avusturya

Amaç: Dermoskopi, çıplak gözle görülemeyen yapıların ayırt edilebilmesine yardım eden, invaziv olmayan bir araçtır. Ekstremitelerdeki malign melanomların dermoskopik ve klinik özellikleri literatürde iyi bir şekilde tanımlanmamıştır. Bu yüzden, biz bu çalışmada ekstremitelerdeki melanomların dermoskopik ve klinik özelliklerini tanımlamayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Ekstremitelerinde melanomu olan 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Dermoskopik ve klinik görüntüleri, histopatolojik ve klinik bilgileri incelendi. Breslow kalınlığı ve dermoskopik özellikler arasındaki ilişkiler değerlendirildi.
Bulgular: Kadınlarda en sık yerleşim yeri alt ekstremiteler olmakla birlikte, erkeklerde en sık yerleşim yeri üst ekstremiteydi. Melanomun ekstremitelerde gözlenen en sık alt tipi yüzeyel yayılımlı malign melanomdu. Ekstremitesinde melanomu olan erkeklerde ortalama yaş 56,21 ± 15,20 iken, ekstremitesinde melanomu olan kadınlarda ortalama yaş 53,09 ± 13,96 idi. Ekstremite melanomlarındaki en sık dermoskopik özellik düzensiz noktalardı (% 85). Breslow kalınlığı ile çap arasında, lezyonda 3 veya daha fazla rengin bulunmasıyla, mavi-beyaz peçe yapısıyla ve lineer beyaz çizgilerle arasında pozitif korelasyonlar saptandı (p< 0.005, r= +0.462) (p< 0.001, r= +0.550) (p< 0.001, r= +0.606) (p< 0.001, r= +0.662).
Sonuç: Literatürde araştırabildiğimiz kadarıyla, çalışmamız ekstremite melanomlarının dermoskopik ve klinik özelliklerini araştıran ilk çalışmadır. Alt ekstremite melanomlarının erkek hastalara göre kadın hastalarda daha sık görüldüğünü, alt ekstremite melanomu olan hastaların üst ekstremite melanomu olan hastalara göre daha genç olduğunu, Breslow kalınlığı ile dermoskopik özellikler arasında ilişki olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Dermoskopi, ekstremite, melanom

Fatma Pelin Cengiz, Nazan Emiroğlu, Rainer Hofmann-wellenhof. The clinical and dermoscopic features of extremity melanomas. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 13-17

Corresponding Author: Fatma Pelin Cengiz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale