E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Efficacy and Safety of Topical Niacinamide for Acne Vulgaris [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 93-96 | DOI: 10.4274/turkderm.45.21

Efficacy and Safety of Topical Niacinamide for Acne Vulgaris

Zeynep Nurhan Saraçoğlu1, Ayşe Esra Koku Aksu1, Tuğçe Köksüz1, İlham Sabuncu1, İnci Arıkan2
1Department Of Dermatology, Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Eskisehir, Turkey
2Department Of Public Health, Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Eskişehir, Turkey

Background and Design: To investigate the efficacy and safety of topical 4% naicinamide gel cream in the treatment of mild to moderate acne vulgaris and to assess the quality of life of acne patients.
Material and Method: Twenty-nine female patients aged 16-38 (mean: 23.57±5.42) years with mild to moderate acne vulgaris who presented in dermatology outpatient clinic were enrolled in the study. All patients applied 4% niacinamide gel cream (Vivatinell-acnecinamide gel cream®) on their faces twice daily for eight weeks. The number of lesions (inflammatory and non-inflammatory) was counted at 0, 2, 4 and 8 weeks. The side effects (erythema, desquamation, burning and dryness) were recorded. The Skindex-29, a quality-of-life measure for patients with skin disease, was administered to the subjects at the beginning and the end of treatment.
Results: The decrease in the mean number of inflammatory lesions was statistically significant at the end of the treatment
(pre-treatment vs. post-treatment: 12.24 vs. 6.14; p =0.000). However, there was no statistically significant decrease in the number of non-inflammatory lesions at the end of the eight weeks. The niacinamide gel cream was generally well tolerated. There was statistically significant improvement in the Skindex-29 scale scores (p =0.000) at the end of the treatment.
Conclusion: Topical 4% niacinamide gel cream may be an alternative treatment for inflammatory lesions of mild to moderate acne vulgaris.

Keywords: Acne vulgaris, niacinamide, quality of life

Akne Vulgaris Tedavisinde Topikal Niasinamid’in Etkinliği ve Güvenirliği

Zeynep Nurhan Saraçoğlu1, Ayşe Esra Koku Aksu1, Tuğçe Köksüz1, İlham Sabuncu1, İnci Arıkan2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir

Amaç: Bu çalışmada topikal niasinamidin hafif ve orta şiddetli akne vulgaris tedavisinde etkinliği ve güvenirliği ve yaşam kalitesi üzerine etkisi araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Hafif ve orta şiddetli derecede aknesi olan, dermatoloji polikliniğine başvuran 29 kadın hasta çalışmaya alındı. Hastalar sekiz hafta boyunca yüzlerine günde iki kez %4 niasinamid içeren krem-jel (acnecinamide-Microgen) uyguladılar. Lezyonların sayısı (noninflamatuvar ve inflamatuvar) 0,2,4 ve 8. haftalarda sayıldı. Yan etkiler (eritem, deskuamasyon yanma, ve kserozis) kaydedildi. Hastalar tedavinin başında ve sonunda dermatolojiye özel yaşam kalite ölçeği olan Skindeks-29’u tamamladı.
Bulgular: Tedavi sonunda inflamatuvar lezyonların sayısında azalma istatistiksel olarak anlamlıydı (12,24 6,14, p=0,000). Fakat noninflamatuvar lezyonlarda tedavinin başında ve sonundaki azalma istatistiksel olarak anlamlı değildi. Niasinamid krem-jel iyi tolere edildi. Skindeks-29 skala ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı düzelme sağlandı.
Sonuç: Topikal %4 niasinamid krem-jel hafif ve orta şiddetli akne vulgaris tedavisinde alternatif tedavi olarak değerlendirilebilinir.

Anahtar Kelimeler: Akne vulgaris, niasinamid, yaşam kalitesi

Zeynep Nurhan Saraçoğlu, Ayşe Esra Koku Aksu, Tuğçe Köksüz, İlham Sabuncu, İnci Arıkan. Efficacy and Safety of Topical Niacinamide for Acne Vulgaris. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 93-96

Corresponding Author: Ayşe Esra Koku Aksu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale