E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Macrophage activation syndrome due to juvenile amyopathic dermatomyositis with atypical onset [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(2): 84-87 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.72368

Macrophage activation syndrome due to juvenile amyopathic dermatomyositis with atypical onset

Esma İnan Yüksel1, Betül Demir1, Metin kaya Gürgöze2, Ilknur Calik3
1Fırat University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Elazig, Turkey
2Fırat University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Rheumatology, Elazig, Turkey
3Fırat University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Elazig, Turkey

Macrophage activation syndrome (MAS) is a life-threatening condition associated with rheumatic diseases. It is rarely reported in juvenile dermatomyositis. An 8-year-old girl was admitted with complaints of joint swelling and psoriasiform plaques on the elbows. She was diagnosed with psoriatic arthritis, and methotrexate therapy was started. Three months later, she was readmitted with fever, fatigue, and weight loss. Hepatosplenomegaly was found on physical examination. The muscle strengths were 5/5. Dermatological examination revealed facial edema, widespread maculoerythematous rash, and xerosis. Erythematous-violaceous papulosquamous plaques were seen on the dorsal surfaces of the elbows and metacarpophalangeal and proximal interphalangeal joints. Based on the clinical and laboratory findings, the patient was considered to have MAS secondary to juvenile amyopathic dermatomyositis (JADM). The cutaneous manifestations seen in MAS are not specific but depend on the underlying rheumatic disease. Given the atypical onset, this was considered a case of JADM misdiagnosed as psoriasis, which rapidly progressed to MAS.

Keywords: Connective tissue disorders, pediatric dermatology, psoriasis

Atipik başlangıçlı juvenil amiyopatik dermatolmiyozite bağlı makrofaj aktivasyon sendromu

Esma İnan Yüksel1, Betül Demir1, Metin kaya Gürgöze2, Ilknur Calik3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji AD, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Romatoloji AD, Elazığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Elazığ, Türkiye

Makrofaj aktivasyon sendromu (MAS), romatizmal hastalıklarla ilişkili, hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Juvenil dermatomiyozitte nadiren bildirilmiştir. Sekiz yaşında kız çocuğu eklemlerde şişlik ve dirseklerde psoriaziform plaklar şikayeti ile başvurdu. Hastaya psoriatik artrit tanısı konuldu ve metotreksat tedavisi başlandı. Hasta üç ay sonra ateş, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti ile başvurdu. Fiziksel muayenede hepatosplenomegali izlendi. Kas gücü 5/5 idi. Dermatolojik muayenede yüz ödemi, yaygın maküloeritematöz döküntü ve kseroz izlendi. Dirsekler, metakarpofalengeal ve proksimal interfalengeal eklem sırtlarında eritemli-viyolase papüloskuamöz plaklar görüldü. Klinik ve laboratuvar bulguları baz alınarak hastaya juvenil amiyopatik dermatomiyozit (JAMD) sekonder MAS tanısı konuldu. MAS’de görülen deri bulguları spesifik olmayıp, altta yatan romatizmal hastalığa bağlıdır. Burada, atipik başlangıç göstermesi nedeniyle, psoriazis olarak yanlış tanı alan ve hızla MAS’ye ilerleyen JADM’li bir çocuk olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bağ dokusu hastalıkları, pediatrik dermatoloji, psoriazis

Esma İnan Yüksel, Betül Demir, Metin kaya Gürgöze, Ilknur Calik. Macrophage activation syndrome due to juvenile amyopathic dermatomyositis with atypical onset. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(2): 84-87

Corresponding Author: Esma İnan Yüksel, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale