E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The oxidative stress parameters and the effect of dyslipidemia on the parameters of oxidative stress in lichen planus [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 7-12 | DOI: 10.4274/turkderm.74317

The oxidative stress parameters and the effect of dyslipidemia on the parameters of oxidative stress in lichen planus

Arzu Kılıç1, Serpil Erdoğan2, Ahu Yorulmaz3, Sibel Doğan4, Merve Ergin5, Ferda Artüz6, Özcan Erel2
1Balikesir University School of Medicine, Department of Dermatology, Balikesir
2Ankara Atatürk Education And Research Hospital, Biochemistry Clinic, Ankara
3Ankara Numune Education and Research Hospital, Dermatology Clinic, Ankara
4Hacettepe University School of Medicine, Department of Dermatology, Ankara
5Gaziantep 25 Aralık State Hospital, Biochemistry, Gaziantep, Turkey
6Hittite University School of Medicine, Department of Dermatology, Çorum, Turkey

Background and Design: Various reports have demonstrated an association between inflammatory skin disorders and oxidative stress. Additionally, dyslipidemia and systemic disorders have been found to associate with chronic inflammatory skin diseases. In this study, we aimed to investigate the oxidative stress parameters and the effect of dyslipidemia on the parameters of oxidative stress in lichen planus (LP).
Materials and Methods: Fifty-four patients with LP and 60 control subjects were enrolled in the study. Total cholesterol, triglyceride, highdensity lipoprotein cholesterol (HDL-C), low-de nsity lipoprotein cholesterol (LDL-C), and very low density lipoprotein cholesterol (VLDL-C) levels were studied in all participants. After participants with associated systemic diseases were excluded, total antioxidant status (TAS), paraoxonase (PON), arylesterease, stimulated PON and total thiol levels (TTL) levels were studied in 36 patients with LP and control group.
Results: 62.96% of the patients were detected to have dyslipidemia. Total cholesterol and LDL-C levels were found to be significantly higher and HDL-C levels were found to be significantly lower in patient group when compared with control group. Serum TAS was found to be significantly lower in patient group than in control group. When patients with dyslipidemia were compared with patients without dyslipidemia in terms of oxidative stress parameters, serum level of TTL was found to be lower in patients with dyslipidemia. Conclusion: In this study, LP was associated with dyslipidemia. Besides, our findings showed that decreased TAS activity might have a role in the pathogenesis of LP. Our findings support that associated dyslipidemia may contribute to the etiopathogenesis of LP by reducing the antioxidant defense. Prospective studies with larger samples are needed to enlighten the possible effects of dyslipidemia on the incidence, mechanism and severity of LP.

Keywords: Lichen planus, oxidative stress, dyslipidemia

Liken planusda oksidatif stres parametreleri ve dislipideminin oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi

Arzu Kılıç1, Serpil Erdoğan2, Ahu Yorulmaz3, Sibel Doğan4, Merve Ergin5, Ferda Artüz6, Özcan Erel2
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, Ankara, Türkiye
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi, Biyokimya Kliniği, Gaziantep, Türkiye
6Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye

Amaç: Çeşitli çalışmalar enflamatuvar deri hastalıkları ve oksidatif stres arasında bir ilişki saptamışlardır. Ayrıca, dislipidemi ve çeşitli sistemik hastalıklar da kronik enflamatuvar deri hastalıkları ile ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmada, liken planusda (LP) oksidatif stres parametrelerini ve dislipideminin oksidatif stres parametreleri üzerine olan etkilerini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 54 LP'li ve 60 sağlıklı kontrol grubu alındı. Tüm katılımcılardan serum total kolesterol (TK), trigliserid, yüksekdansiteli lipoprotein kolesterol ‘high density lipoprotein cholesterol’ (HDL-C), düşük-dansiteli lipoprotein kolesterol ‘low density lipoprotein cholesterol’ (LDL-C), çok düşük dansiteli lipoprotein kolesterol ‘very low density lipoproteins cholesterol’ (VLDL-C) çalışıldı. Eşlik eden sistemik hastalıklar ekarte edildiğinde kalan 36 LP’li hasta ve kontrol grubunda total antioksidan status (TAS), paraoksonaz (PON), stimüle PON, arilesteraz, total serum tiyol (TTL) çalışıldı.
Bulgular: Hasta grubunun %62,96'sında dislipidemi saptandı. TK ve LDL-C düzeyleri kontrol grubuna göre hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek ve HDL-C düzeyleri kontrol grubuna göre hasta grubunda anlamlı olarak düşük bulundu. Serum TAS değerleri hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük saptandı. Dislipidemi eşlik eden ve etmeyen LP’li hastalar oksidatif stres parametreleri açısından karşılaştırıldığında dislipidemisi olanlarda TTL düzeyleri anlamlı olarak düşük bulundu.
Sonuç: Bu çalışmada LP, dislipidemi ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca bulgularımız azalmış TAS aktivitesinin LP patogenezinde rolünün olabileceğini desteklemektedir. Bulgularımız dislipideminin vücudun antioksidan savunma mekanizmasını zayıflatarak LP etiyopatogenezine katkıda bulunabileceği düşündürmektedir. LP ile başvuran hastalarda dislipideminin hastalığın sıklığı, mekanizmasına ve şiddetine muhtemel etkilerinin aydınlatılabilmesi için geniş kapsamlı, prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Liken planus, oksidatif stres, dislipidemi

Arzu Kılıç, Serpil Erdoğan, Ahu Yorulmaz, Sibel Doğan, Merve Ergin, Ferda Artüz, Özcan Erel. The oxidative stress parameters and the effect of dyslipidemia on the parameters of oxidative stress in lichen planus. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 7-12

Corresponding Author: Arzu Kılıç, Türkiye
LookUs & Online Makale