E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(4): 239-243

Psoriasiste antralin ile antralin + galvanoterapi kombine sağaltım etkinliğinin karşılaştırılması

Emel Fetil1
Dokuz Eylül Üniveristesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Psoriasis olgularında en etkili sağaltım yöntemini bulmak amacı ile yeni sağaltım modelleri ve kombine sağaltımlar uygulanmaktadır. Bun çalışmada da, antralin + galvanoterapi kombine sağaltım modelinin etkinliği antralin sağaltımı ile karşılaştırarak incelenmiştir. Psoriasisli 20 olguya antralin sağaltımı, 20 olguya da antralin + galvanoterapi 4 hafta süreyle uygulanmış ve sonuçlar PAŞİ skoru ile karşılaştırılmıştır. Sonuçta da sağaltımın 1.,2.,3. ve 4. haftalarında antralin uygulanan grubun PAŞİ skorları ortalamaları sırasıyla 4.90, 3.07, 1.73 ve 1.37, antralin + galvanoterapi uygulanan grubun PAŞİ skorları ortalamaları sırasıyla 4.25, 2.49, 1.14 ve 0.67 olarak bulunmuştur. Her iki grubun 1.,2.,3. ve 4. hafta sonlarındaki PAŞİ skorları ortalamaları karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.


Emel Fetil. Psoriasiste antralin ile antralin + galvanoterapi kombine sağaltım etkinliğinin karşılaştırılması. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(4): 239-243
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale