E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
HLA antigens in basal cell carcinoma patients [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(4): 271-276

HLA antigens in basal cell carcinoma patients

Melek Kesir Koç1, Nahide Onsun2, Yasemin Balsever Kural3, Fatma Savran Oğuz4
1Ssk Göztepe Eğitim Hastanesi Dermatoloji Kliniği
2S.s.k. Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dermatoloji Kliniği
3Ssk Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dermatoloji Kliniği
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Basal cell carcinoma (BCC), is a malign skin tumor which originates from pluripotential cells of the basal cell layer and it is most frequently seen among caucasians. The etiology of BCC has not been able to completely known. In the previous studies, a probable correlation especially between BCC and HLA-DR groups were mentioned. In a BCC series consisted of 40 patents HLA grups was investigated to determine any such relation
between BCC and HLA in Turkish people. A control group consisted of 63 healthy individuals, with no blood relation, was used. HLA-A and HLA-B antigens were determined by Terasaki microlymphocytotoxicity method and HLA-DR antigens were determined by conducting to type at DNA level through with PCR- SSP “ low resolution”. In our study which investigates the correlation between BCC and HLA antigens, we found a positive correlation between BCC and HLA-DR antigens, coherent with previous findings. We also found that there might be a positive correlation between HLA-A and HLA-B antigens.

Keywords: Basal cell carcinoma, HLA antigens

Bazal Hücreli Karsinom Hastalarında HLA Antijenleri

Melek Kesir Koç1, Nahide Onsun2, Yasemin Balsever Kural3, Fatma Savran Oğuz4
1Ssk Göztepe Eğitim Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2S.s.k. Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
3Ssk Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Bazal hücreli karsinom (BHK), orijinini bazal hücre tabakas›n›n pluripotansiyel primordial hücrelerinden alan, özellikle beyaz tenli insanlarda en sık görülen, derinin malin tümörüdür. BHK’un etyolojisi tam olarak bilinmemektedir.
Daha önce yapılan çalışmalarda özellikle BHK ile HLA-DR grubu arasında ilişki olabileceği lehinde sonuçlar alınmıştır. Türkiye’de bu yönde yapılmış herhangi bir çalışma olmadığı için biz kendi popülasyonumuzda BHK ile HLA aras›nda bir ilişki olup olmadığını araştırdık. Histopatolojik olarak BHK tanısı konulan 40 olguda HLA grupları araştırıldı. Sağlıklı ve akrabalık ilişkisi olmayan 63 kifli kontrol grubu olarak değerlendirildi.
HLA-A ve HLA-B antijenleri Terasaki mikrolenfositotoksisite yöntemi ile HLA-DR ise PCR-SSP ‘’low resolution’’ ile DNA düzeyinde tipleme yapılarak belirlendi.
Çalışmamızda bu konuda yapılanlar ile uyumlu olarak BHK ile HLA-DR antijenleri arasında pozitif bir ilişki saptandı. Ayrıca HLA-A ve HLA-B antijenleri ile de pozitif bir ilişki olabileceği yönünde bulgular tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Bazal hücreli karsinom, HLA antijenleri

Melek Kesir Koç, Nahide Onsun, Yasemin Balsever Kural, Fatma Savran Oğuz. HLA antigens in basal cell carcinoma patients. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(4): 271-276

Corresponding Author: Melek Kesir Koç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale