E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Bone mineral density in patients receiving isotretinoin and acitretin [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(3): 191-194

Bone mineral density in patients receiving isotretinoin and acitretin

Ferhan Cantürk1, Nalan Saraç2, Fatma Aydın2, Fevziye Canbaz Tosun3, Gamze Alaylı1, Yeşim Akyol1, Tayyar Cantürk2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Background and design: Isotretinoin and acitretin, known as retinoids, are synthetic derivaties of vitamin A. They have been known to cause a variety of skeletal side effects. The aim of the study was to determine whether the patients receiving synthetic retinoids are under the risk of osteoporosis. MATERIAL-METHOD: Nineteen patients who received 0.5 mg/kg/day dose of acitretin (n=16) and isotretinoin (n=3) were included in this study. Bone mineral density (g/cm2) of left hip (neck, trochanter) and lumbar spine (L2-L4) were measured by Dual Energy X-Ray Absorptiometry before and at the sixth month of the therapy. RESULTS: We didn’t find statistically significant difference in bone mineral density (p>0.05). CONCLUSION: Short term (six months) isotretinoin and acitretin with a low dose of 0.5 mg/kg/day were not due to osteoporosis at the lumbar spine and the hip.

Keywords: Retinoid, isotretinoin, acitretin, osteoporosis

İzotretinoin ve Asitretin Kullanan Hastalarda Kemik Mineral Yoğunlukları

Ferhan Cantürk1, Nalan Saraç2, Fatma Aydın2, Fevziye Canbaz Tosun3, Gamze Alaylı1, Yeşim Akyol1, Tayyar Cantürk2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

İzotretinoin ve asitretin vitamin A türevi sentetik retinoidler olup, iskelet sistemi üzerine yan etkilerinin olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda oral sentetik retinoid kullanan hastaların kemik mineral yoğunluğu ölçümlerini yaparak osteoporoz riski taşıyıp taşımadıklarını tespit etmeyi amaçladık. Çalışmaya 0.5 mg/kg/gün dozunda 16’sı asitretin ve 3’ü izotretinoin alan toplam 19 hasta alındı. Tedavi öncesinde ve 6. ayın sonunda lomber vertebraların (L2-L4) ve sol kalçanın (femur boynu ve trokanterik bölge) kemik mineral yoğunluğu ölçümleri (g/cm2) Dual Energy X-Ray Absorbsiometri ile yapıldı. Tedavi öncesi ve sonrası kemik mineral yoğunluğu ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Sonuç olarak, düşük doz (0,5 mg/kg/gün) ve kısa dönem (6 ay) izotretinoin ve asitretinin kullanımının, lomber vertebra ve kalçada osteoporoz yapıcı etkisinin olmadığı bulundu.

Anahtar Kelimeler: Retinoid, izotretinoin, asitretin, osteoporoz

Ferhan Cantürk, Nalan Saraç, Fatma Aydın, Fevziye Canbaz Tosun, Gamze Alaylı, Yeşim Akyol, Tayyar Cantürk. Bone mineral density in patients receiving isotretinoin and acitretin. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(3): 191-194

Corresponding Author: Fatma Aydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale