E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Paraneoplastic significance of keratinization defects [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 99-102 | DOI: 10.4274/turkderm.47.s17

Paraneoplastic significance of keratinization defects

Algün Polat Ekinci, Tuğba Atcı, Can Baykal
Department Of Skin And Venereal Diseases, Istanbul University Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey

Although most of the keratinization disorders are congenital diseases, there are also acquired forms of keratinization disorders. Among their multiple causes systemic malignancies deserve special attention. Acquired ichthyosis, Bazex syndrome and tripe palms are among diseases with highest ratio of paraneoplastic association. On the other hand, acanthosis nigricans has very severe and atypical presentations when associated with malignancy. Acquired palmoplantar keratoderma without any detectable cause could rarely have paraneoplastic origin. The early and correct diagnosis of these diseases is important to disclose the malignancies early.

Keywords: Keratinization disorder, malignancy, paraneoplasia, acquired ichthyosis, acanthosis nigricans, acrokeratosis paraneoplastica, palmoplantar keratoderma

Keratinizasyon bozukluklarının paraneoplastik önemi

Algün Polat Ekinci, Tuğba Atcı, Can Baykal
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Keratinizasyon bozukluklarının önemli bölümü konjenital hastalıklar olmakla birlikte edinsel olarak ortaya çıkan keratinizasyon bozuklukları da vardır. Bunların bir çok nedeni arasında sistemik maliniteler de yer alır. Edinsel iktiyoz, Bazex sendromu ve “tripe palms” (işkembe avuç içi) paraneoplastik ilişki oranının yüksek olduğu hastalıklar arasında yer alır. Akantozis nigrikans ise malinite ile birlikte olduğunda çok şiddetli seyreder ve özel klinik görünümlere yol açar. Başka bir nedenle açıklanamayan edinsel palmoplantar keratoderma nadir de olsa paraneoplastik olabilir. Bu hastalıklara erken ve doğru tanı konması malinitelerin erken saptanmasını sağlaması açısından önem taşır.

Anahtar Kelimeler: Keratinizasyon bozukluğu, malinite, paraneoplazi, edinsel iktiyoz, akantozis nigrikans, akrokeratozis paraneoplastika, palmoplantar keratoderma

Algün Polat Ekinci, Tuğba Atcı, Can Baykal. Paraneoplastic significance of keratinization defects. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 99-102

Corresponding Author: Tuğba Atcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale