E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Cyclosporine [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 26-28 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.78910

Cyclosporine

Nahide Onsun
Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, İstanbul, Turkey

Cyclosporine is an immunosuppressive agent used in the treatment of psoriasis. It shows its action through calcineurin inhibition and T-lymphocytes. With its rapid effect, it can be used as an induction therapy in plaque, pustular and erythrodermic psoriasis. Its most common side effects are elevated serum creatinin values and arterial hypertension. In long-term treatment not to exceed 2 years, it may be used under nephrology control.

Keywords: Cyclosporine, psoriasis, treatment

Siklosporin

Nahide Onsun
Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul

Siklosporin psoriasis tedavisinde kullanılan ve etkisini kalsinörin inhibisyonu ile T-lenfositleri üzerinden gösteren immünosüpresif bir ajandır. Süratli etki ile plak, püstüler ve eritrodermik psoriasiste indüksiyon tedavisi olarak kullanılabilir. En iyi bilinen yan etkileri serum kreatinin düzeylerinde yükselme ve arteriyel hipertansiyondur. Uzun süreli tedavide 2 yılı geçmemek üzere nefroloji kontrolü ile kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Siklosporin, psoriasis, tedavin

Nahide Onsun. Cyclosporine. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 26-28

Corresponding Author: Nahide Onsun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale