E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Clinical Features, Presence of Human Herpesvirus-8 and Treatment Results in Classic Kaposi Sarcoma [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(4): 122-126

Clinical Features, Presence of Human Herpesvirus-8 and Treatment Results in Classic Kaposi Sarcoma

Özlem Su, Nahide Onsun, Hande Arda, Ömer Ümmetoğlu, Ayşe Pekdemir
Vakıf Gureba Teaching Hospital Department of Dermatology

Background and Design: Classic Kaposi sarcoma (KS) occurs predominantly among the elderly, with Jews, Italians and Greeks. Classic KS has been seen relatively frequently in Turkey. Our aim was to evaluate the demographic, clinical features of Kaposi sarcoma and etiopathological role of human herpesvirus-8 (HHV-8). Treatment results of 18 classic Kaposi’s sarcoma were also concluded.
Patient and METHODS: Eighteen cases of classic Kaposi sarcoma diagnosed as clinically and histopathologically between January 2001 and August 2008 in our dermatology department were taken to this study. Demographic, clinical features and treatment results were reviewed retrospectively in all patients. HHV-8 was investigated in the lesional skin of 7 patients.
RESULTS: A male/female ratio of 2/1 was found. Mean age at diagnosis was 67.2 (37-94) years. Bilaterally lower extremities were involved in 15 patients (83.3%), the trunk was involved in 3 patients (16.6%). Plaques and nodules were the common type of lesions (66.6% and 55.5%). Nine patients had no symptoms (50%). Edema was the most common symptom (38.8%). A second primary malignancy was found in 2 patients (11.1%). HHV-8 was detected in 6 of the 7 patients(85.7%). Majority of the patients were treated with interferon alfa (subcutaneously) and cryotherapy as a monotherapy or a combination therapy. Imiquimod was the second agent in combined treatment (27.7%).
CONCLUSION: We suggest that interferon alfa and imiquimod can be used as first line therapy agents with their antiviral and immunmodulatuar features in the treatment of KKS.

Keywords: Kaposi sarcoma, human herpesvirus-8

Klasik Kaposi Sarkomlu Olgularda Klinik Özellikler, İnsan Herpesvirüs-8’in Varlığı ve Tedavi Sonuçları

Özlem Su, Nahide Onsun, Hande Arda, Ömer Ümmetoğlu, Ayşe Pekdemir
Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

AMAÇ: Klasik Kaposi sarkomu (KKS) yaşlılar arasında özellikle Yahudi, İtalyan ve Yunan toplumlarında görülmektedir. Türkiye’de epidemiyolojik veriler olmasa da sık görüldüğü düşünülmektedir. Çalışmamızda 18 KKS’lu hastada demografik, klinik özellikler, insan herpesvirüs 8’in (HHV-8) etyopatolojideki rolü ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2001-Ağustos 2008 yılları arasında dermatoloji kliniğimize başvuran klinik ve histopatolojik olarak KKS tanısı almış 18 olgu çalışmaya alındı. Demografik, klinik özellikler ve tedavi sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Yedi hastanın lezyonlu derisinde HHV-8 araştırıldı. Erkek/kadın oranı 2/1 olup ortalama yaş 67.2 yıl (37-94 yıl) idi. Bilateral alt ekstremite tutulumu 15 olguda (%83.3), göğüs tutulumu ise 3 olguda (%16.81) mevcuttu. Plak ve nodüller en sık görülen lezyon tipleriydi (%66.6 ve %55.5). Dokuz olguda hiçbir yakınma yoktu. Ödem en sık görülen bulgu idi (%44.4). İkincil primer malinite 2 hastada bulundu (%11.1). HHV-8, 7 olgunun 6 ‘sında saptandı (%85.7). Hastaların büyük bir bölümünde interferon alfa (subkutan yolla) ve kriyoterapi, tek başına veya kombinasyon tedavileri şeklinde kullanıldı. İmikuimod en sık kullanılan kombinasyon ajanıydı (%27.7).
SONUÇ: KKS tedavisinde antiviral ve immünmodulatuar özellikleri olan interferon alfa ve imikuimod seçeneklerinin öncelikli olarak düşünülmesi kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Kaposi sarkomu, insan herpesvirüs-8

Özlem Su, Nahide Onsun, Hande Arda, Ömer Ümmetoğlu, Ayşe Pekdemir. Clinical Features, Presence of Human Herpesvirus-8 and Treatment Results in Classic Kaposi Sarcoma. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(4): 122-126

Corresponding Author: Özlem Su, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale