E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Double serum sampled glomerular filtration rate measurement with technetium-99m diethylenetriamine-penta acetate for evaluation of renal functions in patients with psoriasis vulgaris [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(3): 108-112 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.79577

Double serum sampled glomerular filtration rate measurement with technetium-99m diethylenetriamine-penta acetate for evaluation of renal functions in patients with psoriasis vulgaris

Rukiye Yasak Guner1, Sibel Berksoy Hayta2, Melih Akyol1, Zekiye Hasbek3, Sedat Özçelik1, Meryem Timuçin4
1Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Sivas, Turkey
2Acıbadem Medical Group, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey
3Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Nucleer Medicine, Sivas, Turkey
4Amasya University Sabuncuoğlu Şerefeddin Training and Research Hospital, Clinic of Nephrology, Amasya, Turkey

Background and Design: Psoriasis is a common chronic inflammatory skin disease believed to affect renal functions. Glomerular filtration rate (GFR) is the most important indicator used to assess renal functions. The present study aims to measure the renal function of psoriasis patients via the technetium-99m diethylenetriamine pentaacetate (Tc-99m DTPA) method and compare the values obtained with those determined through indirect measurement methods, such as the modification of diet in renal disease (MDRD) and chronic kidney disease epidemiology collaboration (CKD-EPI), considering the effects of systemic treatments and comorbidities.
Materials and Methods: Eighty-seven patients diagnosed with chronic plaque-type psoriasis vulgaris were included in this study. The patients’ demographic characteristics, disease duration, psoriasis area and severity index score, drugs received for psoriasis treatment, comorbidities, and drugs received for comorbidity treatment were noted. Estimated GFRs were also calculated using the MDRD and CKD-EPI formulas.
Results: Tc-99m DTPA values were affected only by age. As the patient age increased, a significant decrease in GFR measured with Tc-99m DTPA (r=0.289, p<0.001) was observed.
Conclusion: Psoriasis, comorbidities, and nephrotoxic drugs used for treatment did not affect renal functions. GFR measurements were affected only by age.

Keywords: CKD-EPI, MDRD, psoriasis, renal functions, Tc-99m DTPA GFR

Psoriazis vulgaris hastalarında böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için technetium 99m-dietilentriamin-penta asetat ile çift serum örnekli glomerüler filtrasyon hızı ölçümü

Rukiye Yasak Guner1, Sibel Berksoy Hayta2, Melih Akyol1, Zekiye Hasbek3, Sedat Özçelik1, Meryem Timuçin4
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi,Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Sivas
2Acıbadem Sağlık Grubu, Dermatology Bölümü,İstanbul
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, Sivas
4Amasya University Sabuncuoglu Serefeddin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Amasya

Amaç: Psoriazis yaygın, kronik ve enflamatuvar bir deri hastalığıdır. Birçok çalışmada psoriazisin böbrek fonksiyonlarını etkilediği bildirilmiştir. Glomerüler filtrasyon hızı (GFR) böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan en önemli göstergedir. Bu çalışma; psoriazise eşlik eden komorbitideler ve tedaviler göz önüne alınarak, dermatoloji polikliniğine gelen psoriazis hastalarının böbrek fonksiyonlarının technetium 99m diethylenetriamine pentaacetate (Tc-99m DTPA) ile değerlendirmeyi ve böbrek hastalıklarında diyet değişikliği denklemi (MDRD) ve kronik böbrek hastalığı epidemiyolojisi iş birliği denklemi (CKD-EPİ) gibi indirekt ölçüm yöntemleri ile karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kronik plak tip psoriazis vulgaris tanısı olan 87 hasta alındı. Hastaların demografik özellikleri, hastalık süresi, psoriazis alan şiddeti indeksi skoru, şu ana kadar psoriazis için kullanmış olduğu ilaçlar, ek hastalıklar, ek hastalıklar için kullanmakta olduğu ilaçlar not edildi. Tahmini GFR, Tc-99m DTPA ile GFR ölçümü yapılan hastalarda MDRD ve CKD-EPİ formülleri ile hesaplanmıştır.
Bulgular: Tc-99m DTPA değeri sadece yaştan etkilenmiştir. Yaş arttıkça, Tc-99m DTPA ile ölçülen GFR’de anlamlı bir azalma gözlendi (r=0,289, p<0,001).
Sonuç: Bu çalışmada, psoriazisin ve tedavi amaçlı kullanılan nefrotoksik ilaçların böbrek fonksiyonlarını etkilemediğini bulduk. GFR değeri sadece yaştan etkilenmiştir.

Anahtar Kelimeler: CKD-EPİ, MDRD, psoriazis, böbrek fonksiyonları, Tc-99m DTPA GFR

Rukiye Yasak Guner, Sibel Berksoy Hayta, Melih Akyol, Zekiye Hasbek, Sedat Özçelik, Meryem Timuçin. Double serum sampled glomerular filtration rate measurement with technetium-99m diethylenetriamine-penta acetate for evaluation of renal functions in patients with psoriasis vulgaris. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(3): 108-112

Corresponding Author: Rukiye Yasak Guner, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale