E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The effect of psoriasis treatment on body composition, components of metabolic syndrome and psoriatic arthritis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 41-44 | DOI: 10.4274/turkderm.80090

The effect of psoriasis treatment on body composition, components of metabolic syndrome and psoriatic arthritis

Funda Tamer1, Mehmet Ali Gürer2
1Malazgirt Public Hospital, Department Of Dermatology, Mus, Turkey
2Gazi University Faculty Of Medicine, Department Of Dermatology, Ankara, Turkey

Background and Design: Psoriasis is a chronic inflammatory immun mediated skin disorder with unknown etiology. The chronic inflammation in psoriasis have role in the development of metabolic and vascular disorders related with associating comorbidities. Recent studies have suggested a strong association exists between metabolic syndrome, obesity and complexity of the association between psoriasis, body mass index (BMI) and psoriasis tratment. In this study, our aim was to investigate the effect of psoriasis treatment with methotrexate, cyclosporine and biological agents on body composition, comorbidities and associated laboratory findings.
Materials and Methods: Seventy-nine patients treated with methotrexate, cyclosporin and biological agents were included in our study. Demographic characteristics, body composition analysis, psoriasis related comorbidities and laboratory examinations were evaluated before and after 12 weeks of systemic treatment.
Results: Comorbidities and metabolic syndrome tended to be more frequent in the anti tumor necrosis factor alpha (anti-TNF-α) treated group. Increase in body fat and weight detected in patiens receiving biologic drug therapy.
Conclusion: The results of our study showed that severe psoriasis patients with longer disease duration were more likely to have metabolic syndrome because of severe and long term inflammation in pathogenesis of comorbidities.

Keywords: Psoriasis, comorbidity, body composition analysis

Psoriasis tedavisinin vücut kompozisyon analizi, metabolik sendrom kriterleri ve psoriatik artrite etkisi

Funda Tamer1, Mehmet Ali Gürer2
1Malazgirt Devlet Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Muş, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Psoriazis etyolojisi net olmayan, immün aracılı mekanizmalarla gelişen, kronik inflamatuar bir deri hastalığıdır. Kronik inflamasyonun, vasküler ve metabolik bozuklukların gelişmesine neden olarak, psoriazise eşlik eden komorbiditelerin patogenezinde rol oynadığı düşünülmektedir. Özellikle metabolik sendrom komponentlerinden olan obeziteyle psoriazis arasında güçlü bir ilişkiden bahsedilmekte, psoriazis, beden kitle indeksi (BKİ) ve psoriazis tedavisinin karmaşık ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmada, metotreksat, siklosporin ve biyolojik ajan olmak üzere sistemik tedavi başlanılan psoriazisli hastalarda, vücut kompozisyon analizlerini, eşlik eden komorbiditeleri ve ilgili laboratuar bulgularını değerlendirerek, bu tedavi ajanlarının bakılan parametrelere ve komorbiditelere olan etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza metotreksat, siklosporin ve biyolojik ajan tedavisi alan 79 psoriazisli hasta dahil edildi. Tedavi öncesi ve tedavinin 12. haftasında olmak üzere, hastaların demografik özellikleri, vücut kompozisyon analizleri, eşlik eden komorbiditeler ve bunlarla ilgili laboratuar bulguları değerlendirilmiş olup, sonuçlar tedavi öncesi ve sonrasında, tedavi grupları arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Biyolojik ajan tedavisi alan hastalarda, eşlik eden komorbidite ve metabolik sendromun daha sık izlendiği görüldü. Biyolojik ajan tedavisiyle vücut yağ oranının arttığı ve yine anti tümör nekrozis faktör alfa (anti-TNF-α) tedavisinin kilo alımına neden olduğu tespit edildi.
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, metabolik sendromun, hastalık süresinin daha uzun ve hastalığın daha şiddetli olması nedeniyle, komorbidite patogenezindeki kronik inflamasyona daha uzun süre ve şiddetli bir şekilde maruz kalan olgularda daha sık izlendiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, komorbidite, vücut kompozisyon analizi

Funda Tamer, Mehmet Ali Gürer. The effect of psoriasis treatment on body composition, components of metabolic syndrome and psoriatic arthritis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 41-44

Corresponding Author: Funda Tamer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale